Odločitve US

Odločitve v letu 1991

U-I-45/90 10. 1. 1991 Neobjavljeno
Srednjeročni in dolgoročni plan občine Koper
U-I-38/90 10. 1. 1991 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o obvezni uporabi in obveznem plačilu pitne vode iz javnih vodovodov v občini Nova Gorica (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85), 6. čl.
U-I-35/90 10. 1. 1991 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Jesenice o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. vestnik Gorenjske, št. 3/87 in 21/88)
U-I-30/89 10. 1. 1991 Ur. list RS, št. 3/91 Ur. list RS, št. 13/91 (dopolnitev izreka odločbe)
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) (ZUN), 62. čl.
U-I-53/90 10. 1. 1991 Neobjavljeno
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Žale (Ur. list RS, št. 16/90)
U-I-41/90 17. 1. 1991 Ur. list RS, št. 5/91
Odlok Občinske skupščine Kočevje o določitvi namena uporabe prostorov v centru mesta Kočevja za določene vrste poslovnih dejavnosti (Ur. list SRS, št. 16/87)
U-I-20/90 17. 1. 1991 Ur. list RS, št. 5/91
Statut Obrtnega združenja občine Kranj iz junija 1989, 3. in 20. čl.
U-I-19/90 24. 1. 1991 Ur. list RS, št. 6/91
Sklep s 7. seje delavskega sveta Podjetja Merkur, Kranj, z dne 6/3-1990, 1. in 2. tč.
U-I-46/90 31. 1. 1991 Neobjavljeno
Statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor, z dne 29/2-1989
U-I-32/90 14. 2. 1991 Ur. l. RS, št. 9/91
Samoupravni sporazum delovne skupnosti Narodne banke Slovenije, o delovnih razmerjih delavcev, z dne 18/2-1988, s spremembami in dopolnitvami z dne 23/11-1988 in 17/5-1990, 2. odst. 117 čl.
U-I-55/90 14. 2. 1991 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Ljubljana Šiška o določitvi, katero zemljišče je namenjeno za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev (Ur. list SRS, št. 20/80)
U-I-1/91 21. 2. 1991 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Žalec o občinskih upravnih organih (Ur. list RS, št. 22/90), 5. čl.
U-I-44/90 28. 2. 1991 Ur. l. RS, št. 11/91
Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin v občini Brežice
U-I-18/90 7. 3. 1991 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Ljubljana - Bežigrad o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjski otok BS 113/2 - Podboršt II ter dopolnitve in spremembe zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/1 - Podboršt I v delu zasnove cestno-prometne ureditve (Ur. list SRS, št. 11/84)
U-I-74/89 7. 3. 1991 Ur. l. RS, št. 13/91
Odlok Občinske skupščine Domžale o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko cono Helios - Količevo (Ur. vestnik občine Domžale, št. 16/89
U-I-91/87 14. 3. 1991 Ur. list RS, št. 13/91
Odlok Občinske skupščine Novo mesto o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 15/87, 19/88, 19/89 in 9/90)
U-I-58/90 14. 3. 1991 Ur. l. RS, št. 14/91Ur. vestnik, št. 4/91
Sklepi Občinske skupščine Velenje: 1. o razveljavitvi odloka Izvršnega sveta iste občinske skupščine o določitvi cen z dne 22/6-1990 2. o začasnem sprejemu odredbe o določitvi cen (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/90)
U-I-42/90 21. 3. 1991 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)
U-I-43/90 21. 3. 1991 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)
U-I-6/91 4. 4. 1991 Ur. l. RS, št. 20/91
Odlok Občinske skupščine Ravne na Koroškem o spremembi območja katastrske občine Podgora (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica, št. 16/79)