Odločitve US

Odločitve v letu 1992

U-I-60/91 9. 1. 1992 Uradni list RS, št. 4/92 in OdlUS I, 1
Odlok Občinske skupščine Radovljica o javnem redu in miru v občini Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91), 2. tč. 4. čl. in 1. tč. 1. odst. 18. čl.
U-I-3/91 23. 1. 1992 OdlUS I, 2
Odlok Občinske skupščine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja - Agencije za razvoj kulture in komunikacije Razor Radovljica (Ur. vestnik Gorenjske, št. 9/90)
U-I-77/91 6. 2. 1992 Uradni list RS, št. 10/92 in OdlUS I, 3
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
U-I-62/91 6. 2. 1992 OdlUS I, 4
Pravilnik TOZD Proizvodnja, v sestavi DO PAP Ljubljana o notranji organiziranosti in o razvidu del in nalog, z dne 25/6-1984 Pravilnik o notranji organiziranosti in razvidu del in nalog v PAP - INTEL, podjetje za telekomunikacijsko in kabelsko opremo Ljubljana, z dne 16/4-1990
U-I-80/91 9. 2. 1992 Neobjavljeno
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
U-I-81/91 9. 2. 1992 Neobjavljeno
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
U-I-89/91 9. 2. 1992 Neobjavljeno
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
U-I-113/91 13. 2. 1992 OdlUS I, 5
Odlok Občinske skupščine Celje o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Ur. list SRS, št. 43/85), 2. odst. 2. člena Sklep Izvršnega sveta iste občinske skupščine o vrednosti točke (Ur. list RS, št. 7/91 in 8/91)
U-I-101/91 13. 2. 1992 OdlUS I, 6
Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Črnomelj o sprejemu študije lokacij za kioske v Črnomlju (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/91)
U-I-93/91 13. 2. 1992 OdlUS I, 8
Odlok Občinske skupščine Tržič o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območje izven ureditvenih območij naselij (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/86), 34. čl.
U-I-73/91 13. 2. 1992 Uradni list RS, št. 12/92 in OdlUS I, 9
Odlok Občinske skupščine Krško o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Ur. l. SRS, št. 17/87), 1. čl. Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Ur. l. SRS, št. 43/87), 1. in 2. člen
U-I-71/91 13. 2. 1992 OdlUS I, 7
Pravilnik Izvršnega sveta Občinske skupščine Izola o pogojih, načinu in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana, št. 27/91), 4. alinea 12. čl.
U-I-7/91 20. 2. 1992 Uradni list RS, št. 12/92 in OdlUS I, 10
Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o predpisovanju zdravil (Uradni list RS, št. 45/90) Pravilnik Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o razvrščanju zdravil (Ur. list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91 in 8/91)
U-I-67/91 20. 2. 1992 Ur. l. RS, št. 12/92
Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o predpisovanju zdravil (Uradni list RS, št. 45/90) Pravilnik Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o razvrščanju zdravil (Ur. list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91 in 8/91)
U-I-20/91 27. 2. 1992 OdlUS I, 11
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Ur. list RS, št. 9/90, 5/91) (ZKZ), 3. odst. 14. čl. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90) (ZUN), 1. in 2. odst. 46. čl.
U-I-59/91 27. 2. 1992 OdlUS I, 12
Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Ur. l. SRS, št. 10/90), 6. čl. Uredba o načinu obračunavanja in plačevanja ekološkega davka (Ur. l. SRS, št. 10/90)
U-I-12/92 5. 3. 1992 OdlUS I, 13
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljana, št. 2382/1-1991, z dne 15/11-1991
U-I-26/91, U-U-27/91, U-I-28/91, U-I-31/91, U-I-32/91, U-I-34/91 5. 3. 1992 OdlUS I, 14
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Slivje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 6/91) in o uvedbi samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti Slivje (Uradni list RS, št. 14/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91 Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)
U-I-27/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklep sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)
U-I-28/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklep sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91)