Odločitve US

Odločitve v letu 1992

U-I-31/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklep sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91)
U-I-32/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklep sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91)
U-I-34/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklep sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)
U-I-35/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklep sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)
U-I-63/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91
U-I-64/91 5. 3. 1992 Neobjavljeno
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)
U-I-13/91 12. 3. 1992 OdlUS I, 15
Statutarni sklep Sveta RTV Slovenija z dne 15/1-1991 (Informator RTV Slovenija, št. 1/91, z dne 21/1-1991)
U-I-72/91 19. 3. 1992 OdlUS I, 16
Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Črnomelj, št. 352-2/81, z dne 15/5-1991
U-I-82/91 19. 3. 1992 OdlUS I, 17
Sklep Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji o določitvi delovnih mest v eksploataciji gozdov in delovnih mest voznikov, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, in o stopnji povečanja (Ur. list SRS, št. 19/75 in 43/82)
U-I-52/90 26. 3. 1992 Uradni list RS, št. 19/92 in OdlUS I, 18
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Ur. list RS, št. 23/90)
U-I-18/91 26. 3. 1992 OdlUS I, 19
Pravilnik izvršnih svetov ljubljanskih občin o pogojih in merilih za dodeljevanje družbenih stanovanj SLP sklada, katera po pooblastilu izvršnih svetov ljubljanskih občin dodeljuje Samoupravna interesna skupnost ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 21/89), 29. in 30. čl.
U-I-62/90 26. 3. 1992 Neobjavljeno
Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje družbenih stanovanj SLP sklada, katerega po pooblastilu izvršnih svetov ljubljanskih občin dodeljuje Samoupravna interesna skupnost ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 21/89), 29. in 30. čl.
U-I-15/92 26. 3. 1992 OdlUS I, 20
Odlok Občinske skupščine Jesenice o ureditvi odvajanja odpadnih voda ter o čiščenju greznic na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/91, 18/91, 23/91, 24/91-I in 32/91-I)
U-I-22/92 2. 4. 1992 OdlUS I, 21
Sklep Občinske skupščine Novo mesto, št. 362-05/91, z dne 20/2-1992
U-I-40/91 2. 4. 1992 Ur. list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 22
Odlok Občinske skupščine Maribor o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ptuj (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/90), 1., 4., 5. in 6. čl.
U-I-24/91 2. 4. 1992 OdlUS I, 23
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 4. čl.
U-I-56/91 9. 4. 1992 OdlUS I, 24
Odlok Občinske skupščine Radovljica o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja (Ur. list 9/91), 7. tč. 2. čl., 6. in 7. čl.
U-I-43/91 9. 4. 1992 OdlUS I, 25
Zakon o obrambi in zaščiti (Ur. l. RS, št. 15/91) (ZOZ), 6. in 14. čl., 6. odst. 19. čl., 40. in 121. čl. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. l. SRS, št. 35/82 in 22/83 ter Ur. l. RS, št. 9/90) (ZSLO)
U-I-120/91 9. 4. 1992 OdlUS I, 26
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. čl. in zakon v celoti
U-I-124/91 9. 4. 1992 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 10/91) (ZPIZ), 2. čl.