Odločitve US

Odločitve v letu 1992

U-I-42/92 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-95/91, U-I-102/91 14. 5. 1992 OdlUS I, 36
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I), (SZ), 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen
U-I-103/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-109/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. do 133. člen
U-I-51/90 14. 5. 1992 Ur. list RS, št. 29/92 in OdlUS I, 33
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90 in 5/91) (ZDR), 5. in 6. odst. 7. čl.
U-I-111/91 21. 5. 1992 OdlUS I, 37
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Energetika Ljubljana, (Ur. list RS, št. 21/91) 9. čl. in 2. stavek 1. odst. 12. čl. Statut javnega podjetja Energetika Ljubljana, z dne 25/7-1991
U-I-4/92 28. 5. 1992 OdlUS I, 38
Odlok Občinske skupščine Mozirje o plovnem režimu na reki Savinji s pritoki (Ur. list RS, št. 27/91), 1., 2., 3. in 4. čl.
U-I-30/92 28. 5. 1992 OdlUS I, 39
Zakon o lukah (Ur. list SRS, št. 7/77, 21/78 in 29/86) (ZL), 5. in 20. čl. v delih, ki določajo, da skupščina občine lahko dodeli v uporabo obalo in morje
U-I-53/91 4. 6. 1992 OdlUS I, 40
Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1991, posebni del kot sestavni del zakona, koliko se nanaša na zagotovljena sredstva za plačilo storitev na področju zdravstva (32-II/2.3.3) (ZPro91)
U-I-49/91 18. 6. 1992 OdlUS I, 41
Pravilnik Izvršnega sveta Občinske skupščine Ljubljana Center o oddajanju poslovnih prostorov v najem, iz septembra 1990, 7. alinea 2. odst. 5. čl.
U-I-28/92 18. 6. 1992 OdlUS I, 42
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. list RS, št. 28/91-I)
U-I-7/92 18. 6. 1992 Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 43
Odredba Izvršnega sveta Občinske skupščine Celje o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 23/91-I), 3. čl. Odredba istega organa o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 27/91-I), 2. čl.
U-I-129/91 18. 6. 1992 Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 44
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o spremembi odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 33/91-I)
U-I-104/91 18. 6. 1992 Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 45
Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št. 8/88) Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Ur. l. RS, št. 47/90 in 24/91)
U-I-74/91 2. 7. 1992 OdlUS I, 46
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)
U-I-119/91, U-II-43/92 2. 7. 1992 Ur. list RS, št. 35/92 in OdlUS I, 47
Spremembe in dopolnitve statuta mesta Ljubljane (Ur. list RS, št. 21/91-I), 15., 17., 19. čl. Statut mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 13/86), 1. alinea 65. člena
U-II-43/92 2. 7. 1992 Ur. list RS, št. 35/92
Spor o pristojnosti
U-I-1/92 9. 7. 1992 Ur. l. RS, št. 38/92 in OdlUS I, 48
Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe nacionalizacije (Ur. list RS, št. 33/91 in 3/92)
U-I-5/92 9. 7. 1992 Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 49
Odlok Občinske skupščine Izola o zazidalnem načrtu Marina v Izoli (Uradne objave, št. 4/90), 6. čl.
U-I-27/92 9. 7. 1992 Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 50
Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 26/86 in 74/87) (ZKP), 6. tč. 1. odst. 404. čl.