Odločitve US

Odločitve v letu 1992

U-I-69/91 9. 7. 1992 OdlUS I, 51
Odlok Občinske skupščine Piran o ustanovitvi Centra za korekcijo sluha in govora Portorož kot samostojnega javnega zavoda (Ur. objave občine Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91)
U-I-79/91 9. 7. 1992 OdlUS I, 52
Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o ustanovitvi Gimnazije Murska Sobota (Ur. objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 18/91), 14. čl.
U-I-83/91 9. 7. 1992 OdlUS I, 53
Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 14/91) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju mesta Ljubljane (Delo, 23/4-1991)
U-I-118/91 9. 7. 1992 OdlUS I, 54
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o dopolnitvah odloka o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 26/91), 3. in 5. odst. 12. a čl. Uredba Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 4/91-I), 3. in 5. odst. 9. čl. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Uradni list RS, št. 8/91-I), 2. odst. 3. čl.
U-I-18/92 9. 7. 1992 OdlUS I, 55
Odlok Občinske skupščine Žalec o poslovnem času (Ur. list RS, št. 2/92), 1., 2., 3. in 8. alinea 16. čl. in 17. čl.
U-I-122/91 10. 9. 1992 Ur. list RS, št. 46/92 in OdlUS I, 56
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86, 9/90 in Ur. list RS, št. 5/91) (ZKZ), 51. do 58. čl. - poglavje 'zemljiški maksimum'
U-I-127/91 10. 9. 1992 OdlUS I, 57
Odlok o zazidalnem načrtu za razdelilno transformatorsko postajo Vojnik in o lokacijskih načrtih za priključne visokonapetostne vode (Uradni list RS, št. 31/91-I)
U-I-3/92 17. 9. 1992 Ur. list RS, št. 46/92 in OdlUS I, 56
Odlok Občinske skupščine Radovljica o ureditvi plovbe v občini Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91), 3., 4., 6., 7., 10., in 12. čl.
U-I-92/91 17. 9. 1992 OdlUS I, 59
Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, s katerim so določeni izvajalci dimnikarske dejavnosti na območju ljubljanskih občin (Ur. list RS, št. 15/91)
U-I-63/92 1. 10. 1992 Ur. list RS, št. 50/92 in OdlUS I, 60
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), 3. čl.
U-I-16/92 1. 10. 1992 OdlUS I, 61
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Parkirišča (Ur. list RS, št. 10/91)
U-I-55/92 1. 10. 1992 Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 62
Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) (ZFJP), 17. čl.
U-I-36/92 8. 10. 1992 Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 63
Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list RS, št. 3/91-I)
U-I-88/91 8. 10. 1992 OdlUS I, 64
Poslovnik Skupščine SRS (Ur. list SRS, št. 34/85), 3. al. 1. odst. 177. člena
U-I-38/92 8. 10. 1992 OdlUS I, 65
Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Jesenice, sprejetega na 57. seji, z dne 6/12-1991
U-I-116/92 14. 10. 1992 Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 66
Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Ljubljana Šiška (Ur. list RS, št. 33/92)
U-I-85/92 14. 10. 1992 OdlUS I, 67
Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. list RS, št. 15/90, 5/91, 22/91 in 2/91-I) (ZDDO), 78. čl.
U-I-54/91 14. 10. 1992 OdlUS I, 68
Odlok Občinske skupščine Črnomelj o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) in popravek tega odloka (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/91), 3. čl. Odlok iste občinske skupščine o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. list RS, št. 25/91) Odlok iste občinske skupščine o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/92)
U-I-56/92 14. 10. 1992 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Črnomelj o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) in popravek tega odloka (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/91), 3. čl. Odlok iste občinske skupščine o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. list RS, št. 25/91) Odlok iste občinske skupščine o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/92)
U-I-24/92 14. 10. 1992 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Črnomelj o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) in popravek tega odloka (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/91), 3. čl. Odlok iste občinske skupščine o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90) Odlok iste občinske skupščine o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. list RS, št. 25/91) Odlok iste občinske skupščine o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/92)