Odločitve US

Odločitve v letu 1992

U-I-128/91 22. 10. 1992 OdlUS I, 74
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)
U-II-91/92 22. 10. 1992 OdlUS I, 69
Spor o pristojnosti
U-I-40/92 22. 10. 1992 OdlUS I, 70
Odlok občinske skupščine Litija o potrditvi zazidalnega načrta v delu, ki se nanaša na zazidalni načrt Kresnice - zahodni del (Ur. list SRS, št. 26/74), Odlok iste občinske skupščine o zazidalnem načrtu Kresnice (Ur. list SRS, št. 31/76) in Odlok iste občinske skupščine o sprejemu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Kresnice (Ur. list SRS, št. 43/88)
U-I-78/92 22. 10. 1992 OdlUS I, 72
Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o povišanju stanarin za najemna stanovanja, zgrajena iz sredstev solidarnosti in vzajemnosti in ostala stanovanja v lasti občine Ljubljana Center
U-I-118/92 22. 10. 1992 Ur. l. RS, št. 53/92 in OdlUS I, 73
Smernice za eliminisanje vanrednih prilika (Sl. list SFRJ - poverljivo glasilo broj 32, Beograd, 28/7-1989, godina IX) Navodila za ravnanje v izrednih razmerah
U-IV-127/92 22. 10. 1992 Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 71
Obtožba zoper ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja zaradi kršitve ustave in zakona
U-I-128/92 27. 10. 1992 Uradni list RS, št. 53/92 in OdlUS I, 75
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Ur. list RS, št. 46/92) (ZDVEDZ), 4. čl.
U-I-94/92 27. 10. 1992 Ur. list RS, št. 53/92 in OdlUS I, 76
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih, št. 113-02/90 z dne 21/5-1992 (Uradni list RS, št. 25/92) Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih z dne 24/7-1992 (ki ni objavljen v uradnem listu) Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih z dne 27/8-1992 (ki ni objavljen v uradnem listu) Objavi ministrstva za pravosodje in upravo o znesku povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih, št. 006-15/91 z dne 26/5-1992 (Uradni list RS, št. 28/92) in št. 006-15/91 z dne 15/9-1992 (Uradni list RS, št. 46/92)
U-I-95/92 27. 10. 1992 Neobjavljeno
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač za junij 1992
U-I-113/92 27. 10. 1992 Neobjavljeno
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač za maj, junij, julij in avgust 1992
U-I-117/92 27. 10. 1992 Ur. l. RS, št. 53/92
Sklep Vlade Republike Slovenije o osnovi za obračun plač v državnih organih za mesec avgustu 1992
U-I-121/92 27. 10. 1992 Neobjavljeno
Sklepi Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač delavcev v državnih organih z dne 21/5-1992, 25/6-1992 in 27/8-1992
U-I-70/92 5. 11. 1992 Ur. list RS, št. 55/92 in OdlUS I, 77
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), 5. odst. 1. člena
U-I-79/92 5. 11. 1992 OdlUS I, 78
Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske službe (Ur. list RS, št. 5/92), 40., 41., 42. in 43. čl.
U-I-10/92 5. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 79
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I) (ZDen), 92. čl.
U-I-131/92 9. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Akti Predsedstva Republike Slovenije s področja teritorialne obrambe z dne 3/2-1992: Poročilo o bojni pripravljenosti štabov in enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije v letu 1991 Splošni načrt organizacije, opremljanja in oboroževanja ter usposabljanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije Usmeritve za pripravo in izvajanje usposabljanja za obrambo in zaščito v Republiki Sloveniji v letu 1992 Soglasje k ustanovitvi šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije
U-I-17/92 9. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 80
Akti Predsedstva Republike Slovenije s področja teritorialne obrambe z dne 3/2-1992: Poročilo o bojni pripravljenosti štabov in enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije v letu 1991 Splošni načrt organizacije, opremljanja in oboroževanja ter usposabljanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije Usmeritve za pripravo in izvajanje usposabljanja za obrambo in zaščito v Republiki Sloveniji v letu 1992 Soglasje k ustanovitvi šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije
U-I-49/92 12. 11. 1992 OdlUS I, 81
Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine (Uradni list SRS, št. 38/86), 1., 2., 4. in 8. čl.
U-I-71/92 12. 11. 1992 OdlUS I, 82
Odlok Občinske skupščine Krško o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list SRS, št. 1/87, 43/87, 21/89 in Ur. list RS, št. 22/91), 171. čl.
U-I-35/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 83
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 3. odst. 153. čl.