Odločitve US

Odločitve v letu 1992

U-I-41/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 3. odst. 153. čl.
U-I-50/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 84
Odlok Občinske skupščine Kamnik o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju Križ - Moste - Komenda (Ur. list SRS, št. 29/88), 2. in 6. čl.
U-I-20/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92 in OdlUS I, 85
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list SFRJ, št. 44/90) (ZTPPIZ), 36. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 308. čl.
U-I-45/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 308. čl.
U-I-97/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92 and OdlUS I, 86
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-98/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-99/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-101/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-102/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-103/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-112/92 12. 11. 1992 Ur. list RS, št. 56/92
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št.11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992
U-I-87/92 19. 11. 1992 Ur. l. RS, št. 59/92 in OdlUS I, 94
Začasno navodilo o izvajanju disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve RS, z dne 21/6-1990 in 4/12-1990
U-I-21/92 19. 11. 1992 Ur. list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 87
Sklepi o povečanju denarnih nadomestil (Ur. list RS, št. 13/91-I,27/91-I, 17/92 in 47/92)
U-I-74/92 19. 11. 1992 Ur. list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 88
Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l. SRS, št. 11/80), 12., 13.,čl., v 14. in 15. čl. 4. alinea in beseda 'skupščine' v 5. alinei
U-I-138/92 19. 11. 1992 OdlUS I, 89
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Uradni list RS, št. 12/91, 20/91 in 26/91), 3. odst. 12. a člena
U-I-59/92 19. 11. 1992 OdlUS I, 90
Odlok Občinske skupščine Ormož o spremembi zazidalnega načrta cone družinske stanovanjske gradnje Hardek (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/92)
U-I-50/90 19. 11. 1992 OdlUS I, 91
Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Ur. list RS, št. 31/90) (SKPG), posamezne določbe
U-I-51/92 19. 11. 1992 OdlUS I, 92
Sklep Občinske skupščine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92)
U-I-52/91 19. 11. 1992 Neobjavljeno
Sklep Občinske skupščine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92)
U-I-1/90 19. 11. 1992 OdlUS I, 93
Odlok Občinske skupščine Mozirje o lokacijskem načrtu rekonstrukcije obvoznic Mozirje (Ur. l. SRS, št. 38/89)