Odločitve US

Odločitve v letu 1992

Up-16/92 25. 11. 1992 Ur. list RS, št. 57/92 in OdlUS I, 95
Odločbe volilnih komisij (v nadaljevanju: VK) volilnih enot in Republiške volilne komisije (RVK), s katerimi so bile zavrnjene kandidatne liste pritožnice v 1., 3., 5., 6. in 8. volilni enoti: Odločba RVK št. 9-3/92 z dne 20/11-1992 Odločba VK 3. vol. enote št. 008-2/92-35 z dne 12/11-1992 Odločba RVK št. 9-4/92 z dne 20/11-1992 s sklepom o popravku z dne 23/11-1992 Odločba RVK št. 9-5/92 z dne 20/11-1992 in Odločba VK 8. vol. enote št. 008-2-20/92-1 EŠ z dne 14/11-1992 Sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s katerimi so bila zavrnjena pravna sredstva zoper odločbe, navedene pod 1. točko: - sodba št. VI Ips 16/92-3 z dne 23/11-1992 - sodba št. VI Ips 11/92-2 z dne 16/11-1992 - sodba št. VI Ips 17/92 z dne 23/11-1992 - sodba št. VI Ips 18/92 z dne 23/11-1992 - sodba št. VI Ips 12/92-2 z dne 16/11-1992 - sodba V Ips 5/92 z dne 20/11-1992
U-I-19/92 26. 11. 1992 Ur. l. RS, št. 59/92 in OdlUS I, 98
Odlok Občinske skupščine Žalec o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi (Ur. l. RS, št. 2/92), 10. čl. 4. in 8. tč. 12. čl., 19. čl. in 21. čl.
U-I-85/91 26. 11. 1992 OdlUS I, 96
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Ur. list SRS, št. 1/90) (ZUT), taksna tarifa št. 4 a, ki je veljala od 19/1-1990 do 25/10-1991
U-I-38/89 26. 11. 1992 OdlUS I, 97
Odlok Občinske skupščine Žalec o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89)
U-I-119/92 3. 12. 1992 OdlUS I, 99
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 2. alinea 3. odst. 117. člena
U-I-120/92 10. 12. 1992 OdlUS I, 100
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 21/91-I), 2. točka 2. čl.
U-I-98/91 10. 12. 1992 Ur. list RS, št. 61/92 in OdlUS I, 101 in OdlUS I, 101
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 28. čl.
U-I-69/92 10. 12. 1992 Ur. list RS, št. 61/92 in OdlUS I, 102
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 41. in 13. a člen
U-I-107/92 10. 12. 1992 Ur. list RS, št. 61/92
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 41. in 13. a člen
U-I-29/92 17. 12. 1992 Ur. l. RS, št. 3/93 in OdlUS I, 103
Odlok Skupščine občine Laško o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Ur. list RS, št. 20/91-I in 29/91-I)
U-I-47/92 17. 12. 1992 OdlUS I, 104
Navodilo št. 1/92 guvernerja Banke Slovenije o izvedbi potrebnih knjiženj, ki izhajajo iz ugotovitvenega sklepa o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije in iz ugotovitvenega sklepa o stanju poslovanja z dinarsko gotovino na dan 7/10-1991 in po zamenjavi dinarskih bankovcev in kovancev za vrednostne bone, sprejetega 3/2-1992, posamezne določbe
U-I-115/92 24. 12. 1992 Ur. l. RS, št. 3/93 in OdlUS I, 105
Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Ur. list SRS, št. 16/81 in 2/89 ter Uradni list RS, št. 33/91-I), 6. čl.
U-I-89/92 24. 12. 1992 OdlUS I, 106
Zakon o Svetu Predsedstva SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve (Ur. list SRS, št. 22/81 in 38/88)
U-I-112/91 24. 12. 1992 OdlUS I, 107
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92), 5. tč. 2. odst. 3. člena
U-I-99/91 24. 12. 1992 Ur. list RS, št. 6/93 in OdlUS I, 108
Sklep Sveta Banke Slovenije o splošni eskontni meri Banke Slovenije (Ur. list RS, št. 17/91-I), 2. točka Sklep Sveta Banke Slovenije o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje (Ur. list RS, št. 19/91-I in 20/91-I), 4. točka