Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-IV-5/93 7. 1. 1993 OdlUS II, 1
Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992
U-IV-166/92 7. 1. 1993 OdlUS II, 4
Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992
U-IV-170/92 7. 1. 1993 OdlUS II, 5
Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992
U-IV-160/92 7. 1. 1993 OdlUS II, 6
Ustavna pritožba na izvolitev člana v državni svet
U-IV-1/93 7. 1. 1993 OdlUS II, 2
Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992
U-IV-165/92 7. 1. 1993 OdlUS II, 3
Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992
U-I-141/92 14. 1. 1993 Ur. list RS, št. 6/93 in OdlUS II, 7
Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev na področju zazidalnega načrta Černelavci (Ur. objave pomurskih občin, št. 22/78 in 13/79)
U-I-2/93 21. 1. 1993 OdlUS II, 8
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), 3. čl.
U-I-114/91 28. 1. 1993 Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 9
Sklep Skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep Sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)
U-I-87/91 28. 1. 1993 Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10
Odlok Občinske skupščine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 2/87), kolikor se nanaša na javno pot Renek - most
U-I-132/92 28. 1. 1993 OdlUS II, 11
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o oskrbi z vodo (Ur. l. SRS, št. 11/87 in 23/88), 2. odst. 24. čl.
U-I-134/92 28. 1. 1993 OdlUS II, 12
Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in 2/91-I) (ZFDO), 6. člen
U-I-33/92 28. 1. 1993 Neobjavljeno
Sklep skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)
U-I-155/92 11. 2. 1993 OdlUS II, 13
Sklep sveta Krajevne skupnosti Stična o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju krajevne skupnosti Stična (Ur. list RS, št. 53/92)
U-I-124/92 11. 2. 1993 OdlUS II, 14
Odlok Občinske skupščine Celje o zazidalnem načrtu Strmec pri Vojniku (Ur. list SRS, št. 15/80)
U-I-48/92 11. 2. 1993 Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 15
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 2/92) (ZZDej), 1. odst. 85. čl. Statut zdravniške zbornice Slovenije z dne 28/3-1992, 1. odst. 3. čl.
U-I-136/92 11. 2. 1993 OdlUS II, 16
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZDRS), zlasti 13. a in 40. čl.
U-I-143/92 11. 2. 1993 Neobjavljeno
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZDRS)
U-I-133/92 11. 2. 1993 OdlUS II, 17
Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun palač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 25/92)
U-I-92/92 18. 2. 1993 Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 18
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 11. tč. 18. člena