Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-93/92 18. 2. 1993 OdlUS II, 19
Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92 in 29/92), 34. a čl.
U-I-158/92 18. 2. 1993 OdlUS II, 21
Odlok Občinske skupščine Celje o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret (Ur. list SRS, št. 40/89)
U-I-126/92 18. 2. 1993 Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 20
Odlok Občinske skupščine Logatec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec (Ur. list RS, št. 40/90), 3. čl. Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992 (Uradni list RS, št. 3/92)
U-I-108/92 25. 2. 1993 Ur. list RS, št. 13/93 in OdlUS II, 22
Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Uradne objave pomurskih občin, št. 7/92), 2. čl.
U-I-25/92 4. 3. 1993 Ur. list RS, št. 13/93 in OdlUS II, 23
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I), (ZDen), 1. odst. 3 čl., 2. odst. 3. čl., 13. čl. in 14. čl.
U-I-145/92 11. 3. 1993 Ur. list RS, št. 15/93 in OdlUS II, 24
Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92 in 29/92), 3. in 4. odst. 14. čl., 2. in 5. odst. 10. čl.
U-I-148/92 11. 3. 1993 Neobjavljeno
Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92 in 29/92), 3. in 4. odst. 14. čl., 2. in 5. odst. 10. čl.
U-I-169/92 11. 3. 1993 OdlUS II, 25
Pooblastilo št. 01100-3/92-10 z dne 21/12-1992 Pooblastilo št. 01100/4-92-10 z dne 21/12-1992
U-I-139/92 11. 3. 1993 OdlUS II, 26
Pravilnik Izvršnega sveta Občinske skupščine Izola o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v najem (Ur. objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana, št. 16/91 in 18/91), 31. čl.
U-I-159/92 18. 3. 1993 OdlUS II, 27
Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZP), 120. do 132. čl.
U-I-162/92 18. 3. 1993 Neobjavljeno
Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZP), 120. do 132. čl.
U-I-34/92 18. 3. 1993 OdlUS II, 28
Odlok Občinske skupščine Domžale o pravnem redu in miru v občini Domžale (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92), 8. tč. 5. čl.
U-I-163/92 18. 3. 1993 OdlUS II, 29
Zakon o družbenem kapitalu (Ur. list SFRJ, št. 84/89 in 46/90)
U-I-84/92 18. 3. 1993 OdlUS II, 30
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 235. do 239. čl.
U-I-47/93 25. 3. 1993 OdlUS II, 31
Zakon o lastinskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), posamezne določbe
U-I-26/93 25. 3. 1993 OdlUS II, 32
Sklep sveta Krajevne skupnosti Šmarjeta o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šmarjeta (Uradni list RS, št. 54/92) Sklep sveta iste krajevne skupnosti o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta (Uradni list RS, št. 1/93)
U-I-29/93 1. 4. 1993 OdlUS II, 33
Sklep Krajevne skupnosti Zreče o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju krajevne skupnosti Zreče (Ur. list RS, št. 5/93)
U-I-146/92 3. 4. 1993 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I) (ZDen), 1. odst. 3 čl., 2. odst. 3. čl., 13. čl. in 14. čl.
U-I-140/92 8. 4. 1993 OdlUS II, 35
Odlok Občinske skupščine Lenart o preimenovanju naselja Gradišče v Slovenskih Goricah v naselje Sveta Trojica v Slovenskih Goricah (Ur. list RS, št. 52/92).
U-I-43/93 8. 4. 1993 OdlUS II, 36
Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) (ZPos), 10. in 11. čl.