Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-49/93 8. 4. 1993 OdlUS II, 37
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92), 1. odst. 4. čl., in 2. in 3. odst. 5. čl.
U-I-137/92 8. 4. 1993 OdlUS II, 38
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), 2. čl.
U-I-14/93 8. 4. 1993 Neobjavljeno
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), 2. čl.
U-I-70/93 8. 4. 1993 Neobjavljeno
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), 2. čl.
U-I-107/91 8. 4. 1993 Ur. list RS, št. 21/93 in OdlUS II, 34
Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.
U-I-100/92 8. 4. 1993 Neobjavljeno
Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.
U-I-8/93 15. 4. 1993 OdlUS II, 39
Sklepi Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije za mesec junij in avgust 1992, št. 113-02/90-7/25-8 z dne 17/12-1992 (Ur. list RS, št. 61/92)
U-I-45/93 22. 4. 1993 OdlUS II, 40
Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85)
U-I-172/92 22. 4. 1993 OdlUS II, 41
Odlok Občinske skupščine Idrija o izločitvi Veterinarske ambulatne Idrija iz Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica in ustanovitvi javnega zavoda Veterinarska ambulanta Idrija (Ur. list RS, št. 56/92)
U-I-6/92 6. 5. 1993 Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 42
Odredba Ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS, št. 61/92)
U-I-7/93 6. 5. 1993 Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 43
Sklep Občinske skupščine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Ur. vestnik občine Domžale, št. 2/92), v delu, ki se nanaša na preimenovanje Brejčeve ulice v Ahčinovo ulico
U-I-67/93 6. 5. 1993 OdlUS II, 44
Sklep Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Ur. list RS, št. 13/93)
U-I-147/92 6. 5. 1993 OdlUS II, 45
Zakon o dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/91-I) (ZDRS-A)
U-I-51/93 20. 5. 1993 OdlUS II, 46
Sklep Izvrešnega sveta Skupščine občine Jesenice, iz 59. seje pod 4./1 točko z dne 30/12-1991
U-I-156/92 20. 5. 1993 OdlUS II, 46
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 181. čl.
U-I-110/92 20. 5. 1993 OdlUS II, 48
Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90, 34/91-I in 14/92) (ZDoh-90), 2. in 3. odst. 53. čl.
U-I-62/93 27. 5. 1993 OdlUS II, 49
Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93) (ZNOIP)
U-I-63/93 27. 5. 1993 OdlUS II, 49
Zakon o sodniških plačah (Uradni list RS, št. 10/93) (ZSS)
U-I-64/93 27. 5. 1993 OdlUS II, 49
Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 10/93)
U-I-24/93 27. 5. 1993 Ur. list RS, št. 35/93 in OdlUS II, 50
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos)