Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-82/93 27. 5. 1993 Neobjavljeno
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos)
U-I-74/93 27. 5. 1993 Neobjavljeno
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos)
U-I-59/93 27. 5. 1993 Neobjavljeno
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos)
U-I-25/93 27. 5. 1993 Ur. list RS, št. 35/93 in OdlUS II, 50
Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 4/93) (ZVRS)
U-I-75/93 27. 5. 1993 Neobjavljeno
Zakon o Vladi RS (Ur. list RS, št. 4/93) (ZVRS)
U-I-83/93 27. 5. 1993 Neobjavljeno
Zakon o Vladi RS (Ur. list RS, št. 4/93) (ZVRS)
U-I-61/93 27. 5. 1993 Neobjavljeno
Zakon o Vladi RS (Ur. list RS, št. 4/93) (ZVRS)
U-I-55/93 27. 5. 1993 Ur. list RS, št. 35/93 in OdlUS II, 50
Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 10/93)
U-I-58/93 27. 5. 1993 Neobjavljeno
Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 10/93)
U-I-56/93 27. 5. 1993 Ur. list RS, št. 35/93 in OdlUS II, 50
Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP)
U-I-60/93 27. 5. 1993 Ur. list RS, št. 35/93 in OdlUS II, 50
Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP)
U-I-20/93 3. 6. 1993 OdlUS II, 51
Odlok Občinske skupščine Maribor o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin družbenega plana mesta Maribor (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ruše, št. 7/92) Odlok Občinske skupščine Maribor o lokacijskem načrtu za cestno potezo Koroškega mostu od Vrbanske ceste do Erjavčeve ulice v Mariboru (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ruše, št. 18/92)
U-I-98/93 10. 6. 1993 OdlUS II, 53
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos) Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 4/93 (ZVRS) Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 10/93) Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP)
U-I-99/93 10. 6. 1993 OdlUS II, 53
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos) Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 4/93) (ZVRS) Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 10/93) Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP)
U-I-100/93 10. 6. 1993 OdlUS II, 53
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos) Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 4/93) (ZVRS) Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 10/93) Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP)
U-I-101/93 10. 6. 1993 OdlUS II, 53
Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos) Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 4/93) (ZVRS) Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 10/93) Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP)
U-I-2/92 10. 6. 1993 OdlUS II, 52
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 2. odst. 19. čl., 8 odst. 27. čl. ter 52. do 59. čl.
U-I-60/92 17. 6. 1993 OdlUS II, 54
Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SFRJ, št. 24/74 in 38/84) (ZSZD) Zakon o sodiščih združenega dela (Ur. list SRS, št. 21/86 - prečiščeno besedilo, 41/87 in 8/90) (ZSZD)
U-I-88/92 23. 6. 1993 OdlUS II, 55
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. list SFRJ, št. 63/89 in 11/91), 66. a čl. Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) (ZTVCP) Zakon o carinski tarifi (Ur. list SFRJ, št. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89 in Ur. list RS, št. 33/91-I) (ZCT)
U-I-72/92 23. 6. 1993 Ur. list RS, št. 42/93 in OdlUS II, 56
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 2. odst. 9. čl. ter 4. in 5. čl.