Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-142/92 23. 6. 1993 Neobjavljeno
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 2. odst. 9. čl. ter 4. in 5. čl.
U-I-83/92 23. 6. 1993 Ur. list RS, št. 47/93 in OdlUS II, 57
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.
U-I-12/93 23. 6. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.
U-II-119/93 23. 6. 1993 Ur. list RS, št. 43/93 in OdlUS II, 58
Odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 15/93), 1. in 2. čl. Odredba o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 57/92, 59/92, 5/93 in 11/93)
U-I-122/93 23. 6. 1993 OdlUS II, 59
Odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 11/93 - 456), označeni s št. 70/3-1993, z dne 23/2-1993 Odredba istega izvršnega sveta o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 11/93 - 458) označeni s št. 70/5-1993, z dne 23/2-12993 Odredba istega izvršnega sveta o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 11/93 - 459), označeni s št. 70/6-1993, z dne 23/2-1993
U-II-88/93 1. 7. 1993 Ur. list RS, št. 42/93 in OdlUS II, 60
Spor o pristojnosti
U-II-111/93 1. 7. 1993 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-22/93 1. 7. 1993 Ur. list RS, št. 43/93 in OdlUS II, 61
Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 7/93) (ZFJP), 17. a čl.
U-I-37/92 1. 7. 1993 OdlUS II, 62
Uredba Zveznega izvršnega sveta o načinu in pogojih, ob katerih lahko uporabniki družbenih sredstev odpirajo in odpravljajo račune pri Službi družbenega knjigovodstva (Ur. list SFRJ, št. 39/84, 50/89, 63/89 in 32/91), v delu, ki se nanaša na odpiranje in odpravljanje računov pri službi družbenega knjigovodstva
U-I-39/93 8. 7. 1993 OdlUS II, 63
Pravilnik delovne organizacije Rižanski vodovod Koper o merilih za oblikovanje cen iz leta 1985 s spremembami in dopolnitvami iz leta 1988, 8. čl.
U-I-30/93 8. 7. 1993 OdlUS II, 64
Sklep Delavskega sveta podjetja Komunala Koper o objavi cen komunalnih storitev (Primorske novice, Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/92) Sklep Izvršnega sveta skupščine Skupnosti obalnih občin Koper, z dne 28/5-1992
U-I-38/93 8. 7. 1993 OdlUS II, 65
Statut Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, z dne 18/12-1992, 3., 8., 9., 10., 22., 23. in 30. čl.
U-I-102/93 8. 7. 1993 OdlUS II, 66
Odlok Vlade Republike Slovenije o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja (Ur. list RS, št. 53/92)
U-I-32/93 13. 7. 1993 OdlUS II, 68
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 45. čl.
U-I-108/91 13. 7. 1993 Ur. list RS, št. 42/93, Ur. list RS, št. 28/91 (sklep z dne 28/11-1991), Ur. list RS, št. 52/92 (sklep z dne 10/9-1992) in OdlUS II, 67
Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZPod), 145. b čl.
U-I-67/92 15. 7. 1993 Ur. list RS, št. 43/92 in OdlUS II, 69
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 49. čl.
U-I-118/93 15. 7. 1993 Ur. list RS, št. 43/92 in OdlUS II, 70
Odlok Občinske skupščine Tržič o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območja izven ureditvenih območij naselij (Ur. vestnik Gorenjske, št. 12/86), 34. čl.
U-I-153/92 15. 7. 1993 Ur. list RS, št. 43/92 in OdlUS II, 71
Odlok Občinske skupščine Grosuplje o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na območju občine Grosuplje (Ur. list SRS, št. 43/86 in 9/89 ter Ur. list RS, št. 38/90), 29., 30. in 32. čl.
U-I-157/92 15. 7. 1993 Neobjavljeno
Odlok Občinske skupščine Grosuplje o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na območju občine Grosuplje (Ur. list SRS, št. 43/86 in 9/89 ter Ur. list RS, št. 38/90), 29., 30. in 32. čl.
U-I-9/93 15. 7. 1993 OdlUS II, 72
Akta ministrice za delo št. 141-01/92 z dne 16/6-1992, Sklep vlade št. 113-02/90-11/36-8 z dne 26/8-1992, Sklep vlade št. 113-02/90-11/39-8 z dne 29/10-1992, Skupno obvestilo vlade in sindikatov št. 13749 z dne 25/11-1992 in Skupno obvestilo vlade in sindikatov št. 14936 z dne 24/12-1992, kolikor se ti akti nanašajo na plače v javnih vzgojnoizbraževalnih zavodih