Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-13/93 15. 7. 1993 Neobjavljeno
Akta ministrice za delo št. 141-01/92 z dne 16/6-1992, Sklep vlade št. 113-02/90-11/36-8 z dne 26/8-1992, Sklep vlade št. 113-02/90-11/39-8 z dne 29/10-1992, Skupno obvestilo vlade in sindikatov št. 13749 z dne 25/11-1992 in Skupno obvestilo vlade in sindikatov št. 14936 z dne 24/12-1992, kolikor se ti akti nanašajo na plače v javnih vzgojnoizbraževalnih zavodih
U-I-10/93 16. 9. 1993 OdlUS II, 73
Začasni poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 62/92), 7. odst. 20. čl.
U-I-164/93 16. 9. 1993 OdlUS II, 74
Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 46/93)
U-I-35/93 16. 9. 1993 OdlUS II, 75
Odlok Občinske skupščine Ptuj o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92), 2. odst. 6. čl.
U-I-17/93 16. 9. 1993 OdlUS II, 76
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I) (ZDen), 3. čl.
U-I-125/93 16. 9. 1993 OdlUS II, 77
Odlok Občinske skupščine Ljubljana Moste-Polje o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Ur. list RS, št. 1/93), 7. odst. 31. čl.
U-I-127/93 16. 9. 1993 OdlUS II, 78
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 113-02/93-6/4-8, z dne 1/4-1993 o plačilu dodatkov za posebne pogoje dela in drugih dodatkov na Slovenskih železnicah
U-I-28/93 16. 9. 1993 OdlUS II, 79
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88 in 39/89)
U-I-160/93 16. 9. 1993 Uradni list RS, št. 57/93 in OdlUS II, 80
Odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 39/93), 1. in 2. čl.
U-I-68/93 23. 9. 1993 OdlUS II, 81
Navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Ur. list RS, št. 32/91-I), zadnji stavek 2. odst. 12. čl. in 2. al. tč. V 34. čl.
U-I-121/93 23. 9. 1993 OdlUS II, 82
Odlok Občinske skupščine Žalec o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo (Ur. list RS, št. 18/93)
U-I-132/93 23. 9. 1993 OdlUS II, 83
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o lokacijskem načrtu Hidroelektrarne Boštanj (Ur. list SRS, št. 19/90)
U-II-168/93 7. 10. 1993 OdlUS II, 85
Spor o pristojnosti
U-I-159/93 7. 10. 1993 OdlUS II, 86
Akt Izvršnega sveta Skupščine občine Piran o reorganizaciji Komunalno stanovanjskega podjetja 'Okolje' Piran (Primorske novice, Uradne objave, št. 41/93)
U-I-21/91 7. 10. 1993 OdlUS II, 87
Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi obrtniki (Ur. list SRS, št. 18/89), 2. odst. 16. čl.
U-I-41/93 7. 10. 1993 OdlUS II, 88
Zakon o pravni pomoči (Ur. list SRS, št. 23/79) (ZPraP), 3. odst. 60. čl. Statut Odvetniške zbornice Slovenije z dne 20/7-1987, 11. čl.
U-I-165/93 7. 10. 1993 OdlUS II, 89
Uredba o določitvi najvišjih cen moke in kruha (Uradni list RS, št,. 34/93)
U-I-175/93 7. 10. 1993 Neobjavljeno
Uredba o določitvi najvišjih cen moke in kruha (Uradni list RS, št,. 34/93)
U-I-176/93 7. 10. 1993 Neobjavljeno
Uredba o določitvi najvišjih cen moke in kruha (Uradni list RS, št,. 34/93)
U-I-106/92 7. 10. 1993 OdlUS II, 90
Poslovnik o volitvah predstavnikov zavoda v svet zavoda Klinični center Ljubljana, z dne 23/7-1992