Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-76/93 7. 10. 1993 OdlUS II, 84
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-104/93 7. 10. 1993 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-113/93 7. 10. 1993 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-106/93 7. 10. 1993 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-90/92 21. 10. 1993 OdlUS II, 91
Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Ur. list RS, št. 14/92) (ZOMZO), 1. odst. 2. čl.
U-I-69/93 21. 10. 1993 OdlUS II, 92
Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) (ZSZ), 5., 8., 29., 55., 61. in 63. čl.
U-I-91/93 21. 10. 1993 OdlUS II, 93
Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 40/86)
U-I-180/93 28. 10. 1993 OdlUS II, 94
Odloki občin o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 15/93)
U-I-157/93 28. 10. 1993 OdlUS II, 95
Proračun občine Trbovlje za leto 1993 (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/93)
U-I-167/92 4. 11. 1993 OdlUS II, 96
Zakon o prometnem davku - Tarifna številka 1 tarife davka od prometa proizvodov opombe (1) (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)
U-I-144/93 4. 11. 1993 OdlUS II, 97
Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/90 in 46/90) (ZP), 3., 36. in 122. čl.
U-I-46/93 4. 11. 1993 OdlUS II, 98
Odlok Občinske skupščine Piran o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave, št. 29/92), 1. in 10. čl.
U-I-15/93 4. 11. 1993 Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 99
Sklep Vlade Republike Slovenije o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 59/92)
U-I-173/93 11. 11. 1993 OdlUS II, 103
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 51. čl.
U-I-109/92 11. 11. 1993 Ur. list RS, št. 65/93 in OdlUS II, 100
Sklep Sveta Banke Slovenije o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti (Ur. list RS, št. 21/91-I) Ugotovitveni sklep Sveta Banke Slovenije o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije (Uradni list RS, št. 21/91-I)
U-I-82/92 11. 11. 1993 Ur. list RS, št. 65/93 in OdlUS II, 101
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 1. in 2. odst.
U-I-152/92 11. 11. 1993 Neobjavljeno
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 1. in 2. odst.
U-I-4/93 11. 11. 1993 Neobjavljeno
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja (Ur. list RS, št. 23/92), 1. in 2. odst.
U-I-129/93 11. 11. 1993 OdlUS II, 102
Zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 in bilance prihodkov in odhodkov (Ur. list RS, št. 22/93) (ZIPP-93), 3. čl.
U-I-52/93 18. 11. 1993 Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 104
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/93) (ZPD), 88. čl.