Odločitve US

Odločitve v letu 1994

U-I-158/93 13. 1. 1994 OdlUS III, 1
Odlok Občinske skupščine Velenje o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje za območja urejanja C 4/1, C 4/2, C 4/3, S 4/11, S 4/12, S 4/13, S 4/14, S 4/15, S 4/16, M 4/5 in R 4/7 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93), 2. odst. 51. čl.
U-I-219/93 13. 1. 1994 OdlUS III, 2
Odredba Državnega zbora o parlamentarni preiskavi (Ur. list RS, št. 66/93, pod zap. št. 2406)
U-I-181/93 20. 1. 1994 OdlUS III, 6
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 151. čl.
U-I-150/93 20. 1. 1994 OdlUS III, 3
Odlok Občinske skupščine Brežice o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71, 32/85 in 39/86) v delu, ki se nanaša na dovozno cesto preko parc. št. 653/3 in 653/12 k.o. Črnc
U-I-31/92 20. 1. 1994 OdlUS III, 4
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 334/91-I) (ZDoh), 9. čl.
U-I-148/93 20. 1. 1994 OdlUS III, 5
Uredba o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1993 (Ur. list RS, št. 15/93) Carinski zakon - prečiščeno besedilo (Ur. list SFRJ, št. 34/90) (CZ-90), 37. do 48. čl. ter 255. čl.
U-I-89/93 20. 1. 1994 Ur. list RS, št. 9/94 in OdlUS III, 7
Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92)
U-I-13/94 21. 1. 1994 Ur. list RS, št. 6/94 in OdlUS III, 8
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93) (ZLS), 95. čl.
U-I-9/92 3. 2. 1994 Ur. list RS, št. 9/94 in OdlUS III, 9
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 30. čl., 3. tč. 134. čl. in 138. čl.
U-I-87/93 3. 2. 1994 OdlUS III, 10
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen)
U-I-57/93 3. 2. 1994 OdlUS III, 11
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS, št. 15/76) (ZZZDR), 3., 4., 12., 16. in 32. čl.
U-I-130/93 10. 2. 1994 OdlUS III, 15
Uredba o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 61/92)
U-I-187/93 10. 2. 1994 OdlUS III, 12
Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, št. 29/93), 1. odst. 3. čl.
U-I-151/92 10. 2. 1994 OdlUS III, 13
Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90 in 34/91) (ZDoh-90), 4. odst. 8. čl.
U-I-171/92 10. 2. 1994 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90 in 34/91) (ZDoh-90), 4. odst. 8. čl.
U-I-208/93 10. 2. 1994 OdlUS III, 14
Sklep Občinske skupščine Litija o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 (Uradni list RS, št. 57/93)
U-I-131/93 17. 2. 1994 Ur. list RS, št. 13/94 in OdlUS III, 18
Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92), 2. odst. 2. čl.
U-I-211/93 17. 2. 1994 OdlUS III, 16
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D)
U-I-80/92 17. 2. 1994 OdlUS III, 17
Zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) (ZVS) Odlok Skupščine mesta Ljubljane o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve v zbore Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Center o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 25/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Bežigrad o volitvah v zbore Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 1/90 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 26/92) Odlok Skupščine občine Ljubjana Moste-Polje o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 35/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Šiška o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90)
U-I-197/93 3. 3. 1994 OdlUS III, 19
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)