Odločitve US

Odločitve v letu 1995

U-I-196/93 12. 1. 1995 OdlUS IV, 1
Poslovnik Državnega zbora (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94), 2. odst. 318. čl.
Up-18/94 17. 1. 1995 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odredbo o hišni preiskavi Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota v Ljubljani, opr. št. I kr 789/92 z dne 15/11-1992
U-I-180/94 19. 1. 1995 Ur. list RS, št. 8/95 in OdlUS IV, 3
Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (Ur. list RS, št. 67/93) (ZPPDPIS)
U-I-47/94 19. 1. 1995 Ur. list RS, št. 13/95 in OdlUS IV, 4
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI), 9., 10. in 2. odst. 15. čl.
U-I-72/94 19. 1. 1995 OdlUS IV, 2
Odlok Skupščine Mesta Ljubljane o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS-1 in VS-102 'Trnovo' (Ur. list SRS, št. 27/72) v delu, ki predvideva izgradnjo dovozne poti preko parcel št. 98/33 in 98/34 k.o. Trnovsko predmestje
U-I-147/93 19. 1. 1995 Ur. list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 5
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odl. US in 43/95 - odl. US) (ZLPP), 2. odst. 15. čl. in in 1. odst. 11. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 4. čl.
U-I-149/93 19. 1. 1995 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odl. US in 43/95 - odl. US) (ZLPP), 2. odst. 15. čl. in in 1. odst. 11. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLLP-B), 4. čl.
U-I-203/93 19. 1. 1995 Ur. list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 6
Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št. 7/93 in 48/94) (ZSOS), 9., 10., 11. in 12. čl.
U-I-66/94 19. 1. 1995 Neobjavljeno
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI), 9., 10. in 2. odst. 15. čl.
Up-113/94 20. 1. 1995 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Urbanistične inšpekcije Inšpektorata Skupščine občine Mozirje, št. 356-57/92-93-03 z dne 21/11-1994
U-I-117/93 2. 2. 1995 Ur. list RS, št. 13/95 in OdlUS IV, 10
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 18/94) (ZRPJZ), 1. in 25. čl. Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP), 1. in 3. odst. 12. čl.
U-I-124/93 2. 2. 1995 Neobjavljeno
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 18/94) (ZRPJZ), 1. in 25. čl. Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSPDP), 1. in 3. odst. 12. čl.
U-I-330/94 2. 2. 1995 OdlUS IV, 7
Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94) (ZKP), 177. čl.
U-I-4/94 2. 2. 1995 OdlUS IV, 8
Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90) (ZKP-77), 3. odst. 35. čl.
U-I-38/94 2. 2. 1995 OdlUS IV, 9
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. list RS, št. 6/94) (ZISDU)
U-I-124/94 9. 2. 1995 Ur. list RS, št. 13/95 in OdlUS IV, 11
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91- I, 38/92 in 13/94) (ZDRS), 3. odst. 14. čl.
U-I-78/94 9. 2. 1995 OdlUS IV, 12
Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 71/93) (ZDoh), 73. čl.
Up-11/94 15. 2. 1995 OdlUS IV, 140
Ustavna pritožba občine V. zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 243/93 z dne 27/1-1994
Up-31/93 15. 2. 1995 OdlUS IV, 139
Ustavna pritožba M.J. zoper odločbo Sodišča združenega dela Republike Slovenije opr.št. Sp 301/93-3 z dne 20/5-1993 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela v Ljubljani opr. št. S 1962/89 z dne 26/8-1992
Up-52/94 15. 2. 1995 OdlUS IV, 143
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. II Ips 948/93 z dne 21/4-1994