Odločitve US

Odločitve v letu 1996

U-I-131/95 11. 1. 1996 OdlUS V, 1
Zakon o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje (Ur. list RS, št. 18/94)
U-I-162/95 11. 1. 1996 OdlUS V, 2
Pravilnik o plačah podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o., Ljubljana, 11. čl.
U-I-65/92 11. 1. 1996 OdlUS V, 3
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92 in 13/93)
U-I-144/92 11. 1. 1996 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92 in 13/93)
Up-150/95 17. 1. 1996 Neobjavljeno
Ustavna pritožba E.V. zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 42/94 z dne 7.6.1995, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru, št. Cp 830/93 z dne 17.9.1993 ter sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, Enote v Mariboru, št. II P 732/92 z dne. 15.1.1993
Up-82/95 17. 1. 1996 Neobjavljeno
Ustavna pritožba D.O. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 255/94 z dne 12/4-1995 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 89/94 z dne 24/1-1995
Up-117/94 17. 1. 1996 Neobjavljeno
Ustavna pritožba R.B. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 628/94 z dne 13/5-1994 v zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, Enote v Ptuju, št. P 540/93 z dne 25/3-1994
Up-141/95 17. 1. 1996 Neobjavljeno
Ustavna pritožba M.Č. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 933/93 z dne 22/12-1993 v zvezi s sodbo in sklepom Temeljnega sodišča v Novi Gorici, Enote v Novi Gorici, št. P 306/93 z dne 7/9-1993
U-II-291/95 18. 1. 1996 Uradni list RS, št. 8/96 in OdlUS V, 4
Spor o pristojnosti
U-I-213/95 18. 1. 1996 Ur. list RS, št. 61/95, Ur. list RS, št. 8/96 in OdlUS V, 5
Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94), 109. čl. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana (Ur. list RS, št. 53/95)
U-I-222/95 18. 1. 1996 OdlUS V, 6
Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 26/86, 57/89 in 3/90) 1. odst. 98. čl. in 2. odst. 95. čl.
U-I-279/95 18. 1. 1996 OdlUS V, 7
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94 in 13/95 - odl. US)
U-I-278/95 18. 1. 1996 OdlUS V, 8
Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o zaprtju in dekomisiji Nuklearne elektrarne Krško št. 0603-07/95- 188 z dne 18/7-1995
U-I-20/95 18. 1. 1996 OdlUS V, 9
Odlok o začasnem financiranju nalog Mestne občine Ljubljana do sprejema proračuna za leto 1995 (Ur. list RS, št. 8/95)
U-I-16/95 18. 1. 1996 Neobjavljeno
Odlok o začasnem financiranju nalog Mestne občine Ljubljana do sprejema proračuna za leto 1995 (Ur. list RS, št. 8/95)
U-I-295/95 18. 1. 1996 OdlUS V, 10
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. lsit SRS, št. 18/84, 37/85 in Ur. list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 59. čl.
U-I-264/95 25. 1. 1996 Ur. list RS, št. 9/96 in OdlUS V, 11
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95 in 20/95 - odl. US), 2. stavek 3. odst. 64. čl.
U-I-157/94 25. 1. 1996 OdlUS V, 13
Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in 45/94), 1. odst. 62. čl. in 1. odst. 65. čl. Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 1/92 in 42/94), 6. al. 98. čl. in 1. in 2. odst. 120. čl.
U-I-106/95 25. 1. 1996 Ur. list RS, št. 14/96 in OdlUS V, 12
Zakon o volitvah v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92), 2. odst. 93. čl.
Up-159/95 29. 1. 1996 Neobjavljeno
Ustavna pritožba B.D. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr.št. Kp 756/95 z dne 21.9.1995