Odločitve US

Odločitve v letu 1997

U-I-23/96 9. 1. 1997 Ur. list RS, št. 5/97 in OdlUS VI, 1
Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92 in 39/93) (ZPD), 34. b čl.
U-I-357/96 9. 1. 1997 Ur. list RS, št. 5/97 in OdlUS VI, 2
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah Občine Kranjska Gora (Ur. vestnik Gorenjske, št. 12/96)
U-II-334/96 9. 1. 1997 Ur. list RS, št. 5/97 in OdlUS VI, 3
Spor o pristojnosti
U-I-288/95 9. 1. 1997 OdlUS VI, 4
Del Poslovne politike Stanovanjskega sklada Pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije z dne 9.2.1994
Up-41/95 15. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba S. J. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 942/94 z dne 12.1.1995 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 158/94 z dne 30.6.1994 in s sodbo Temeljnega sodišča v Celju, Enota v Šmarju pri Jelšah, št. P 198/92 z dne 3.12.1993
Up-33/93 15. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Trgovskega podjetja P. zoper odločbo Sodišča združenega dela v Mariboru št. S 572/90 z dne 21.2. 1992 in odločbo Sodišča združenega dela SRS št. Sp 1450/92 z dne 10.6.1993
Up-152/96 15. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Ž. R. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (23. člen Ustave) oziroma pravice do sojenja v razumnem roku (prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 7/94)
Up-298/96 15. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba S. L. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 674/96 z dne 21.8.1996 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 46/96 z dne 16.5.1996
Up-237/96 15. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba M. P. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 261/94 z dne 23.6.1994, sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 304/95 z dne 12.10.1995 ter sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. St 7/93-138 z dne 5.7.1996
Up-295/96 15. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba L. P. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 751/94 z dne 19.9.1996
Up-321/96 15. 1. 1997 OdlUS VI, 80
Ustavna pritožba A. M. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 828/96 z dne 11.9.1996 ter sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 820/95 z dne 22.5.1996
Up-193/96 15. 1. 1997 OdlUS VI, 79
Ustavna pritožba B. R. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 41/95 z dne 14.5. 1996 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela Slovenije št. Sp 95/86 z dne 30.1.1986 ter odločbo Sodišča združenega dela v Ljubljani št. S 846/95 z dne 9.10.1995
Up-275/96 15. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Družbe D. d.o.o., Š., zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 293/96 z dne 12.9.1996
U-I-273/96 16. 1. 1997 Uradni list RS, št. 13/97 in OdlUS VI, 7
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) (ZZdr), 2. tč. 1. oddst. 64. čl.
U-I-378/96 16. 1. 1997 OdlUS VI, 5
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Geodetski upravi RS z dne 24.1.1996
U-I-150/95 16. 1. 1997 OdlUS VI, 6
Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92, 71/93 in 16/96) (ZPD), 2. tč. 2. odst. 12. čl.
Up-39/95 16. 1. 1997 OdlUS VI, 71
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 440/94 z dne 8.12.1994, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 38/94 z dne 2.2.1994 ter sodba Temeljnega sodišča v Ljubljani št. III P 405/92 z dne 25.11.1993
Up-103/94 22. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zaradi molka upravnega organa z dne 15.11.1994, 2.2.1995, 10.5.1995, 4.6.1996, 20.6.1996, 27.6.1996, 9.12.1996 in 27.12.1996
Up-11/95 22. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba K. R. zoper odločbo Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS št. Sp-317/93 z dne 16.12.1993
Up-312/96 22. 1. 1997 Neobjavljeno
Ustavna pritožba M. G. zoper odločitev predsednika Državnega zbora št. 213-11/90-2/106 z dne 8.11.1996