Odločitve US

Odločitve v letu 1998

U-I-375/96 8. 1. 1998 OdlUS VII, 4
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 in 70/97) (ZLS), 1. odst. 43. čl.
U-I-70/97 8. 1. 1998 OdlUS VII, 5
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 8/90 in 12/92) (ZIKS), 145. čl.
U-I-69/97 8. 1. 1998 OdlUS VII, 6
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Gornja Radgona za leto 1997 (objavljen v lokalnem časopisu Prepih, Uradne objave Občine Gornja Radgona z dne 1. 3. 1997)
U-I-132/95 8. 1. 1998 Uradni list RS, št. 11/98 in OdlUS VII, 1
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) (ZKP), 2. dost. 249. čl.
U-I-101/95 8. 1. 1998 Uradni list RS, št. 13/98 in OdlUS VII, 2
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) (ZObr), 2. odst. 94. čl., 3. in 4. odst. 109. čl.
Up-1/98 12. 1. 1998 Uradni list RS, št. 7/98
Ustavna pritožba S. V. M. zoper odločbo Ministra za pravosodje št. 041-2/95 z dne 24.12.1997
U-I-105/91 15. 1. 1998 OdlUS VII, 8
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje
U-I-1/98 15. 1. 1998 OdlUS VII, 9
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje (Uradni list RS, št. 51/97) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma (Uradni list RS, št. 51/97) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda - Zavod za usposabljanje Janeza Levca (Uradni list RS, št. 52/97)
U-I-59/95 15. 1. 1998 OdlUS VII, 10
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 in 70/97) (ZLS), 37.a in 37.b čl.
U-I-67/97 15. 1. 1998 OdlUS VII, 11
Odlok o začasnem financiranju proračuna Občine Trebnje do sprejetja proračuna za leto 1997 Sklep Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 22. seji dne 21. 2. 1997
Up-298/97 15. 1. 1998 OdlUS VII, 97
Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. U 72/95 z dne 3.7.1997
U-I-225/96 15. 1. 1998 Uradni list RS, št. 13/98 in OdlUS VII, 7
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen)
Up-301/96 15. 1. 1998 Uradni list RS, št. 13/98 in OdlUS VII, 98
Sodba Vrhovnega sodišča št. U-1262/95 z dne 12.9.1996 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0001-2/1-S-28/533-95 z dne 17.7.1995 Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) (ZPolS), 4. odst. 3. čl.
Up-174/96 21. 1. 1998 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 1070/95 z dne 27.3.1996 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. Nz 772/942 z dne 8.6.1995
Up-283/97 21. 1. 1998 Neobjavljeno
Ustavna pritožba D., M. in P. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 307/96 z dne 5.6.1997, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 963/95 z dne 21.2.1996 ter sodbo Okrajnega sodišča v Črnomlju št. P 89/92 z dne 18.5.1995
Up-336/97 21. 1. 1998 Neobjavljeno
Ustavna pritožba J. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS se ne sprejme v obravnavo.
Up-301/97 21. 1. 1998 Neobjavljeno
Ustavna pritožba I. Š. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 507/97 z dne 2.7.1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. V I 1634/95 z dne 16.3.1997
Up-352/97 21. 1. 1998 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. V. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Cp 2588/80 z dne 7.1.1981 v zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, št. IV P 198/79 z dne 7.11.1980
Up-288/97 21. 1. 1998 Neobjavljeno
Ustavna pritožba H. Š., M. K. in J. P. zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. II P 547/95 z dne 29.7.1997
Up-369/97 21. 1. 1998 OdlUS VII, 116
Ustavna pritožba zoper ravnanje Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. P 309/93