Odločitve US

Odločitve v letu 2001

U-I-138/99 18. 1. 2001 Uradni list RS, št. 11/2001 in OdlUS X, 1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen), 20. čl.
U-I-379/98 18. 1. 2001 Uradni list RS, št. 11/2001 in OdlUS X, 2
Odlok o ureditvenem območju Mesta Litija levi breg in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1 (Uradni list RS, št. 53/92, 1/94, 46/96 in 60/98), 4. al. 12. čl. Sklep o toleranci pri rekonstrukciji, razširitvi in sanaciji obstoječega objekta (Uradni list RS, št. 76/98)
P-22/00 18. 1. 2001 OdlUS X, 3
Spor o pristojnosti
P-23/00 18. 1. 2001 OdlUS X, 4
Spor o pristojnosti
P-24/00 18. 1. 2001 OdlUS X, 5
Spor o pristojnosti
P-25/00 18. 1. 2001 OdlUS X, 6
Spor o pristojnosti
U-I-26/99 18. 1. 2001 OdlUS X, 7
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na širšem mestnem območju Nove Gorice (Uradno glasilo, št. 8/93, 1/96 in 11/96), 24. čl.
U-I-15/99 18. 1. 2001 OdlUS X, 8
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 22/98)
U-I-48/00 18. 1. 2001 OdlUS X, 9
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ)
U-I-79/99 18. 1. 2001 OdlUS X, 10
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 31/93, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 81. čl.
U-I-208/99 19. 1. 2001 Uradni list RS, št. 6/2000, Uradni list RS, št. 12/2001 and OdlUS X, 11
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 6., 2. odst. 13., 18., 19., 20., 27., 1. in 11. odst. 51., 63. čl.
U-I-83/00 25. 1. 2001 OdlUS X, 12
Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99 in 85/2000) (ZDS), 9. čl. Zakon o davčnem postpku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 40., 42. čl.
U-I-259/00 25. 1. 2001 OdlUS X, 13
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta (Uradni list RS, št. 62/2000) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 78/2000)
U-I-209/99 25. 1. 2001 OdlUS X, 14
Statut, Statutarni sklep, Pravilnik o plačah ter ostali interni akti zvoda Študentski dom v Ljubljani
U-I-250/97 25. 1. 2001 OdlUS X, 15
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/97), 5., 15., 25., 27., 43. in 44. čl.
Up-187/96 30. 1. 2001 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1091/95 z dne 18. 4. 1996 v zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, št. V P 636/91 z dne 27. 12. 1994
Up-193/99 30. 1. 2001 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2106/98 z dne 3. 2. 1999 in dopis Državnega tožilstva Republike Slovenije št. Ct 505/99 z dne 17. 5. 1999
Up-309/99 30. 1. 2001 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 96/99 z dne 25. 8. 1999 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 189/98-3 z dne 27. 10. 1998 in sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 669/95 z dne 30. 9. 1997
Up-132/98 30. 1. 2001 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 298/97 z dne 18. 2. 1998 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 122/97 z dne 7. 3. 1997 in sklepoma Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 56/96 z dne 25. 11. 1996 in dne 16. 12. 1996
Up-209/98 30. 1. 2001 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Krajevne skupnosti zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 428/96 z dne 23. 6. 1998 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 554/95 z dne 24. 1. 1996 in sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. N 86/94-34 z dne 3. 3. 1995