Odločitve US

Odločitve v letu 2003

Up-664/02 7. 1. 2003 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 7/2002-2 z dne 18. 7. 2002 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. 1492/2001-7 z dne 7. 11. 2001.
U-I-103/99 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98 in 26/99) (ZIKS), 38. čl.
U-I-143/99 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 124/2000 in 48/01) (ZMPUPR), 8. do 15., 17., 2. in 3. odst. 128., 20. čl.
P-12/02 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom
P-13/02 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom
P-14/02 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom
U-I-334/02 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) (ZRTVS), 1. in 2. odst. 9. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94) (ZRTVS), 1. odst. 15. čl.
U-I-40/00 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 1. in 3. odst. 344. čl.
U-I-129/00 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Odredba o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk (Uradni list RS, št. 77/98), 7. in 10. čl.
U-I-279/00 16. 1. 2003 Uradni list RS, št. 11/2003 in OdlUS XII, 1
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 9/96, 29/98, 6/99 in 99/01) (ZZVZZ), 82., 83. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 60/02) (ZZVZZ), 13., 14., 1. in 3. odst. 17. čl. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99, 61/2000, 64/2000, 91/2000 in 59/02), 1. odst. 235., 2. odst. 239., 240., 2. odst. 244., 2. odst. 245., 246., 264. in 265. čl., 2. odst. 266., 267., 268. in 269. čl., 2. odst. 271. čl. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000) (ZUS), 1. čl.
Up-146/01 16. 1. 2003 Uradni list RS, št. 11/2003
Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 191/2000 z dne 13. 3. 2001 in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 311/99 z dne 14. 4. 2000
U-I-7/00 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.
U-I-45/01 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 21/94, 29/95, 23/96 in 1/2000) (SZ), 2. odst. 145. čl.
P-11/02 16. 1. 2003 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo
Up-721/02 21. 1. 2003 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 711/2001-2 z dne 26. 9. 2002
Up-277/02 21. 1. 2003 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. z dne 28. 3. 2002
Up-466/02 21. 1. 2003 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 618/02 z dne 14. 5. 2002
Up-469/01 21. 1. 2003 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 749/2000-2 z dne 30. 8. 2001 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 40/99-17 z dne 9. 5. 2000
Up-317/01 21. 1. 2003 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 652/2000 z dne 17. 5. 2001 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1130/99 z dne 7. 6. 2000, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-678/95 z dne 9. 1. 1999 in z odločbo Upravne enote Domžale št. 32100-521/92-22/KI z dne 22. 4. 1998
Up-140/01 21. 1. 2003 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 652/2000 z dne 7. 2. 2001 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru, Oddelka v Novi Gorici, št. Pd 669/99 z dne 24. 2. 2000