Odločitve US

Odločitve v letu 2004

P-13/03 15. 1. 2004 Uradni list RS, št. 10/04
Spor o pristojnosti
U-I-265/00 15. 1. 2004 Uradni list RS, št. 10/2004 in OdlUS XIII, 1
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 88/2000), 1., 2., 3., 4., 13., 14. in 15. čl. Uredba o določitvi najvišje cene plinskega olja in ekstra lahkega kurilnega olja (Uradni list RS, št. 88/2000)
U-I-197/01 15. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96)(ZZ) Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02) Pravilnik o plačah javnega zavoda Študentski domovi Ljubljana
U-I-234/03 15. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 47/01 ur.p.b.) (ZPKri)
U-I-113/99 15. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 23/99) (ZSOVA), 17. in 24. čl.
U-I-223/01 15. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, 14/03 ur.p.b.) (ZDT), 1. odst. 69. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 116/03 ur.p.b.) (ZKP), 1. odst. 60. čl.
U-I-154/00 15. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000 in 59/02) (ZIKS), 7., 2. in 3. stavek 1. odst. 71. čl. Taksna tarifa Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000 in 42/02), tarifna številka 1, 2 in 3
U-I-134/00 15. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000 in 45/01) (ZZDej)
U-I-336/02 22. 1. 2004 Uradni list RS, št. 10/04 in OdlUS XIII, 2
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/99, 119/2000 in 96/03), 12. čl.
U-I-264/01 22. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) (ZZav), 2. odst. 14. čl. Zavarovalni statistični standardi 5 - izravnalne rezervacije z dne 7. 6. 1995, ki ga je sprejel Statistični zavarovalni biro
U-I-325/02 22. 1. 2004 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 ter Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/98, 6/98 in 2/02) Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/98)
U-I-244/03 22. 1. 2004 Neobjavljeno
Odlok o proračunu Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/03)
U-I-25/01 22. 1. 2004 Neobjavljeno
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.
Up-246/02, U-I-16/04 22. 1. 2004 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklepe Davčne uprave Republike Slovenije, Davčni urad Novo mesto, št. 47112-1064/99-54-41-91/19, št. 47112-1064/99-53-41-91/19 in št. 47112-1064/99-52-41-91/19, vseh z dne 3. 4. 2002 Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02) (ZFPPod), 4. odst. 27. čl.
P-11/03 22. 1. 2004 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-1/04 22. 1. 2004 Uradni list RS, št. 10/2004 in OdlUS XIII, 3
Spor o pristojnosti
U-I-211/00 22. 1. 2004 Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS, XIII, 4
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000) (ZKme), 68., 69., 70. in 72. čl.
U-I-257/03 26. 1. 2004 Uradni list RS, št. 2/2004, Uradni list RS, št. 8/2004 in OdlUS, XIII, 5
Zahteva za oceno ustavnosti Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 135/03)
Up-697/03 27. 1. 2004 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Vrhovnim sodiščem, ki teče v zadevi št. I Up 1309/03
Up-564/03 27. 1. 2004 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani št. 462-01-224/00 z dne 5. 12. 2001 in zoper sklep Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 462-01- 224/00 z dne 20. 8. 2002