Odločitve US

Odločitve v letu 2005

U-I-181/03 3. 3. 2005 Uradni list RS, št. 29/05 Uradni list RS, št. 11/2006 (popr.) in OdlUS XIV, 10
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih 1993 in 1997, ter srednjeročnega družbenega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1993 in 1997, dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 85/02)
U-I-188/03 3. 3. 2005 Uradni list RS, št. 29/05, Uradni list RS, št. 11/2006 (popr.) in OdlUS XIV, 11
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Uradni list RS, št. 50/02)
U-I-190/03 3. 3. 2005 Uradni list RS, št. 29/05 in OdlUS XIV, 12
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 144/02, 76/03 in 93/03), 1. odst. 58., 1. odst. 110. čl.
U-I-316/04 3. 3. 2005 Uradni list RS, št. 29/05 in OdlUS XIV, 13
Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/1, 33/01, 110/02, 56/03, 83/03 – ur.p.b. in 86/04) (ZZelP), 38. čl.
U-I-84/04 3. 3. 2005 Neobjavljeno
Uvod k Slovenskemu računovodskemu standardu 35 (Uradni list RS, št. 107/01),
U-I-149/03 3. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 85/01 in 101/03) (ZIS), 32. čl. Statut Loterije Slovenije z dne 21. 10. 2002, 9., 12., 13. in 15. čl.
U-I-206/03 3. 3. 2005 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) (SZ), 2. odst. 41., 42., 48., 5. odst. 116. čl., 2., 3. in 4. odst. 118 čl., 124., 125., 126. in 158. čl. Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) ter 3., 5. in 6. člena Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/2000 in 96/01) (SPZ), 119. čl.
P-1/05 3. 3. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-67/03 3. 3. 2005 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – ur.p.b.) (KZ), 109. čl.
U-I-135/03 3. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. tč. 39., 4. odst. 83. čl.
Up-570/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 125/2002 z dne 11. 12. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 876/2001 z dne 18. 12. 2001 in sodbo Okrajnega sodišča v Črnomlju št. K 82/2000 z dne 21. 2. 2001 Ustavna pritožba B. B., C. C. in družbe Č. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 876/2001 z dne 18. 12. 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Črnomlju št. K 82/2000 z dne 21. 2. 2001
Up-310/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 161/2000 z dne 24. 10. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 197/99 z dne 3. 6. 1999 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 1/99 z dne 11. 1. 1999
Up-558/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 505/2003 z dne 1. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. 6-Kpr 212/2003 z dne 18. 7. 2003
Up-34/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 142/2000 z dne 5. 9. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1219/99 z dne 2. 3. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. K 63/97 z dne 31. 5. 1999
Up-407/04 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper – sklepe Okrožnega državnega tožilstva v Kopru št. KT 349/02 z dne 3. 3. 2004, št. KT 35/03 z dne 10. 3. 2003 in št. KT 989/03 z dne 8. 12. 2003 ter – dopis Generalne državne tožilke z dne 13. 4. 2004
Up-43/05 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. – zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 312/2004 z dne 31. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 954/2004 z dne 23. 12. 2004 in – zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 939/2004 z dne 21. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Kpr 325/2004 z dne 6. 12. 2004
Up-157/04 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Kopru št. Su 220100/2003 z dne 29. 12. 2003
Up-598/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22/2003 z dne 12. 6. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 964/2002 z dne 3. 10. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. K 148/99 z dne 6. 6. 2002
Up-792/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 119/2000 z dne 11. 9. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 352/99 z dne 6. 1. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 23/95 z dne 22. 2. 1999
Up-116/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper – sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 247/2000 z dne 11. 12. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 15. 2. 2000, – sklep Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 14. 3. 2000 in – sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 190/2000 z dne 26. 5. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 30. 3. 2000