Odločitve US

Odločitve v letu 2005

U-I-62/04 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/2000 in 79/01) (ZDS-1), 24. in 67. čl.
U-I-335/02 24. 3. 2005 Uradni list RS, št. 37/2005 in OdlUS XIV, 16
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – ur.p.b.) (KZ), 14. odst. 126., 196. in 197. čl. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/2000, 2/04 in 47/04) (ZPPPD), 2. odst. 2. čl., 1., 1., 3. in 4. odst. 2., 3. do 5. čl., 31. do 34. čl. Seznama skupin prepovedanih drog kot priloge Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 49/2000, 8/01, 49/01, 78/02, 53/04) Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 2. odst. 118., 120., 121. čl.
U-I-155/03 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/2000 in 51/02) (ZpolS), 23. čl.
U-I-211/03 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03), 6.4 točke 3. čl.
Up-153/04, U-I-106/05 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95 in 44/96) (ZDoh), 3., 4., 5. in 6. odst. 45. čl. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 523/02 z dne 9. 12. 2003
U-I-376/02 24. 3. 2005 Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 17
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni list RS, št. 63/01, MP, št. 20/01) (BHROPS) Uredba o ratifikaciji Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova (Uradni list RS, št. 119/02, MP št. 28/02, št. 104/03, MP 23/03, št. 29/03, MP št. 7/03 in št. 23/04, MP št. 6/04) Dogovor predsednikov vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške Sklepi Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
U-I-233/03 24. 3. 2005 Uradni list RS, št. 37/2005 in OdlUS XIV, 15
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 4. odst. 122. čl.
Up-37/05 31. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 481/2000 z dne 12. 10. 2004 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1167/98 z dne 8. 3. 2000
U-I-175/03 7. 4. 2005 Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 18
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/02), 2. odst. 7. čl.
U-I-100/03 7. 4. 2005 Uradni list RS, št. 46/2005, Uradno glasilo zgornjesavinskih občin, št. 3/2005 in OdlUS XIV, 19
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, št. 7/98) , točka 6
Up-215/04, U-I-127/05 7. 4. 2005 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur.p.b., 2/04 in 36/04 – ur.p.b.) (ZPP), 3. odst. 86. čl. in Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02, 16/04 in 40/04 – ur.p.b.) (ZIZ), 10. čl. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 273/2001 z dne 15. 1. 2004 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 154/99 z dne 19. 10. 2000 in v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 154/99 z dne 19. 10. 2000 in z dne 30. 1. 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper - sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 1051/2001 z dne 25. 10. 2001 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Grosupljem št. R 146/99 z dne 2. 9. 1999 in z dne 19. 1. 2001 in zoper - sklep Ustavnega sodišča št. Up-215/04 z dne 15. 4. 2004
U-I-224/02 7. 4. 2005 Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 20
Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 14. čl.
U-I-252/04 7. 4. 2005 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) (ZDR), 3. odst. 116. čl.
U-I-164/04 7. 4. 2005 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) (SZ), 16. in 66. čl.
U-I-169/03 7. 4. 2005 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur.p.b., 2/04 in 36/04 – ur.p.b.) (ZPP), 3. odst. 86. čl.
U-I-195/03 7. 4. 2005 Neobjavljeno
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Nova Gorica, št. 3/85) , 3. odst. 21. čl.
Up-399/04 7. 4. 2005 Uradni list RS, št. 47/2005
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1130/2002 z dne 24. 3. 2004
Up-762/03 7. 4. 2005 Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 39
Odločba Senata za prekrške št. Pp-2156/02 z dne 30. 1. 2003 in odločba Sodnika za prekrške v Ljubljani št. P-44506/01 z dne 25. 1. 2002
Up-235/05 11. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 841/2001 z dne 21. 10. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43/2000 z dne 17. 5. 2001
U-I-110/03, Up-631/03 14. 4. 2005 Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 21
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02, 16/04 in 40/04 – ur.p.b.) (ZIZ), 1. odst. 73. in 83. čl. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03), 76. čl. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 237/2003 z dne 3. 7. 2003 in sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. I 61/2000 z dne 6. 5. 2003