Odločitve US

Odločitve v letu 2005

U-I-4/05 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) (ZRTVS), 15. čl.
U-I-196/02 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Uredba o metodologiji oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih storitev in omrežij (Uradni list RS, št. 25/02)
U-I-184/02 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 - ur.p.b., 135/03 in 20/04 - ur.p.b.) (ZPIZ), 53., 54., 55. in 198. čl.
U-I-261/04 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 1. odst. 72. čl. Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) (ZVCP), 1. odst. 83. čl.
U-I-183/04 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/2000) (ZGZS), 1. čl., 1. odst. 20. a čl.
U-I-348/04 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/03), 4. čl.
U-I-201/04 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 41/99 in 25/04) (ZKGZ), 8. čl., 22. čl.
U-I-194/02 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur.p.b., 135/03 in 20/04 – ur.p.b.) (ZPIZ), 4. odst. 430. čl.
U-I-99/02 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Splošni dogovor za pogodbeno leto 1999, s katerim sta arbitraža in Vlada odločili o spornih vprašanjih, ter Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 1999, s katerim je arbitraža odločila o spornih vprašanjih
U-I-178/03 27. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 1., 2., 3. in 4. odst. 124. čl.
U-I-15/04 27. 1. 2005 Uradni list RS, št. 15/2004, Uradne objave - Primorske novice, 29/2004, Uradni list RS, št. 14/2005, Uradne objave – Primorske novice, št. 3/2005 in OdlUS XIV, 2
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03), tč. h 1. odst. 7. čl., tč. c tabele iz 4. odst. 12. čl., tč. c tabele iz 2. odst. 7. čl.
U-I-40/02 27. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPPOSZ), 2. stavka 3. odst. 2. čl.
U-I-133/03 27. 1. 2005 Neobjavljeno
Odlok o cestno prometni ureditvi v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 1/02)
U-I-16/03 27. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95 in 44/96) (ZDoh), 2. odst. 65. čl.
Up-63/03 27. 1. 2005 Uradni list RS, št. 14/2005, Uradni list RS, št. 11/2006 (popr.) in OdlUS XIV, 32
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 273/2001 z dne 12. 11. 2002 v celoti ter sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1517/99 z dne 6. 9. 2001 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Pd 3593/94 z dne 16. 6. 1999
Up-128/03 27. 1. 2005 Uradni list RS, št. 14/2005 in OdlUS XIV, 33
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 159/2002 z dne 5. 12. 2002, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1967/2001 z dne 12. 12. 2001 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 358/2000 – II z dne 7. 9. 2001
Up-6/05, U-I-45/05 27. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04 in 80/04) (ZZDej)
Up-747/04, Up-764/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1099/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 906/2004 z dne 2. 9. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 396/2004 z dne 20. 8. 2004 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1332/2004 z dne 16. 7. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1332/2004 z dne 23. 9. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Ministrstva za kulturo št. 619-264/00 z dne 8. 3. 2004
Up-719/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 696/2000 z dne 14. 7. 2004 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 2262/97 z dne 9. 5. 2000 v zvezi s sklepom Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 532-2/97 z dne 21. 7. 1997
Up-205/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 49/2003 z dne 16. 12. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2002 z dne 6. 6. 2002 in s sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 843/97 z dne 15. 11. 2001