Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2006

U-I-128/04 3. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 43/04), 8. čl.
U-I-122/04 11. 5. 2006 Uradni list RS, št. 52/06, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 11/2006 in OdlUS XV, 32
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/05 – ur. p. b.), 3. tč. 4. čl., 8. čl., tabela iz 9. čl.,
U-I-153/04 11. 5. 2006 Uradni list RS, št. 54/2006 in OdlUS XV, 34
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 46/04, 63/04 – popr. in 65/04) Odlok o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica–RTP Volovja reber (Uradni list RS, št. 46/04) Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05), 13. čl. Sklep Vlade Republike Slovenije o ugotovitvi usklajenosti predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin aktov Občine Ilirska Bistrica z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, št. 350-00/2001-183 z dne 28. 4. 2004
U-I-356/04 11. 5. 2006 Neobjavljeno
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04 in 102/04 – ur. p. b.) (ZGO), 5. tč. 1. odst. 66. čl.
U-I-252/06 11. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 97/02)
U-I-368/04 11. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 za območje Občine Hoče–Slivnica, v letu 2001 (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 20/04), 4. čl. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) (ZVKD), 59. čl. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Občin Dravograd, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ruše, št. 20/04), 6. tč. 4. čl.
U-I-65/04 11. 5. 2006 Uradni list RS, št. 56/2006 in OdlUS XV, 33
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 109/99 in 124/03), 9. čl.
U-I-267/04 18. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor za območje odlagališča nenevarnih odpadkov Vihra (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 18/04)
U-I-270/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03), 6. čl.
U-I-59/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 4/02 in 95/02) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02 in 99/02) Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/96 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97 in 9/01) (ZUN), 39. in 40. čl. Statut Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/2000 in 116/2000), 16. in 20. čl.
U-I-203/05 31. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04)
U-I-311/04 31. 5. 2006 Neobjavljeno
Odlok o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/97, 38/98, 25/2000, 82/04 in 23/06)
Up-106/04 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 964/99 z dne 5. 11. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 739/97 z dne 2. 9. 1999 in z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 351-05-2/97 z dne 20. 3. 1997
U-I-51/06 15. 6. 2006 Uradni list RS, št. 28/2006, Uradni list RS, št. 66/2006 in OdlUS XV, 53
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06 in 39/06 – ur. p. b.) (ZVO-1), 2. odst. 188. čl.
U-I-245/04 15. 6. 2006 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 117/03 in 128/04), 11. in 12. čl.
U-I-366/04 15. 6. 2006 Neobjavljeno
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04)
U-I-73/05 15. 6. 2006 Neobjavljeno
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in javne službe odlaganja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 1/02 in 31/05), 20., 32. in 49. čl. Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/2000, 49/01, 8/04 in 23/04), 2. čl.
U-I-244/04 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S 16 v Mariboru (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 19/04)
U-I-310/04 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/03, 131/03 in 125/04), 12., 13. in 14. čl.
U-I-19/06 27. 6. 2006 Neobjavljeno
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04), 2. al. 2. odst. 16. čl. in 2. al. 21. č.