Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2007

U-I-46/05 11. 1. 2007 Uradni list RS, št. 7/2007 Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 2/2007 in OdlUS XVI, 2
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2000 in 28/03), 11. in 2. odst. 12. čl.
U-I-61/05 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice (Uradni list, št. 40/01)
U-I-249/05 11. 1. 2007 Uradni list RS, št. 93/2005, Primorske novice z dne 17/10-2005, Uradni list RS, št. 7/2007, Primorske novice z dne 26. 1. 2007 in OdlUS XVI, 3
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03), 2. al. 2. odst. 12. čl., 3. in 7. čl.
U-I-96/05 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode, in srednjeročni družbeni plan Občine Ljubljana – Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode (Uradni list RS, št. 132/04), kolikor na območju SE 10/4 načrtuje zemljišči parc. št. 633 in 655 k. o. Zgornje Pirniče
U-I-275/04 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96, 61/96, 131/03) Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 (Uradni list RS, št. 131/03 in 30/04 – popr.) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 34/90 in 51/96) Program priprave sprememb in dopolnitev splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 106/03) Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 7/03) Odločba o odmeri nadomestila za leto 2004
U-I-53/05 25. 1. 2007 Uradni list RS, št. 11/2007 in OdlUS XVI, 8
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99 in 5/04), kolikor ureja merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča oziroma za zemljiške parcele, ki komunalno niso opremljene, 13. čl.
U-I-436/06 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki jo je sprejela Vlada na seji 12. oktobra 2006
U-I-348/06 25. 1. 2007 Uradni list RS, št. 11/2007, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/2007 in OdlUS XVI, 9
Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park – Sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/02)
U-I-338/05 25. 1. 2007 Uradni list RS, št. 11/2007, Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/2007 in OdlUS XVI, 10
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/05)
U-I-194/05 7. 2. 2007 Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 14
Odlok o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 9/98), 24. čl.
U-I-56/05 7. 2. 2007 Neobjavljeno
Odlok o ureditvi plovbe v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 8/01) 5. tč. 1. odst. 9. čl.
Up-1159/05 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 85/2003 z dne 20. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 406/2001 z dne 7. 11. 2002, z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 350-02-347/00 z dne 7. 2. 2001 in z odločbo Upravne enote Radovljica št. 351-331/97 z dne 1. 6. 2000 Ustavna pritožba zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35002/0607/97/TM z dne 16. 5. 2000 v zvezi z odločbo Upravne enote Radovljica št. 351-331/97 z dne 5. 1. 1998
U-I-218/05 22. 2. 2007 Uradni list RS, št. 21/2007, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2007 in OdlUS XVI, 18
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2000, 9/01, 12/02, 11/03, 6/04, 12/04, 13/05 in 14/06), 2. b čl. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) (ZSZ), VI. poglavje
U-I-209/05 22. 2. 2007 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 37/02)
U-I-240/05 15. 3. 2007 Uradni list RS, št. 29/2007 in OdlUS XVI, 19
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 85/99), 12. čl.
U-I-37/07 15. 3. 2007 Neobjavljeno
Pogodba o opravljanju storitev – obračunavanje in pobiranje takse za obremenjevanje vode, št. 07-050/2004-HE z dne 1. 3. 2004, ki so jo sklenili Občina Puconci, Püngrad javno komunalno podjetje, d. o. o., Bodonci, in Komunala javno podjetje, d. o. o., Murska Sobota
U-I-221/05 22. 3. 2007 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Markovci (Uradni list RS, št. 88/04)
U-I-406/06 29. 3. 2007 Uradni list RS, št. 112/2006, Uradni list RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 23
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 79/06) (ZKL), 3. čl., besedilo 5. odst. 5. čl., 1. odst. 7. čl., 9. čl. in 10. čl. Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2006–2010 št. 32201-1/2006/6 z dne 13. 4. 2006
U-I-81/07 12. 4. 2007 Neobjavljeno
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 63/06), 40. in 70. čl.
Up-811/05 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up-340/2002 z dne 12.5.2005