Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2008

Up-1080/06 15. 1. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. III Cpg 35/2006 z dne 9. 5. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 17/2006 z dne 22. 3. 2006
U-I-351/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 5/95, 76/97, 86/98 in 25/02), 25. čl.
U-I-435/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 106/05, 32/06, 57/06 in 106/06), 2. in 4. al. 14. čl.
U-I-215/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – ur. p. b.) (ZZad), 2. tč. 1. odst. 66. čl.
U-I-27/08 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 in 10/08) (ZGD), 384., 385., 386., 387. in 388. čl.
U-I-282/06 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list 69/03) (SZ), 22., 30. in 182. čl.
U-I-441/06 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) (SZ), 2. odst. 25. čl.
U-I-47/08 10. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 40. čl., 1 in 2. al. 1. odst. 41. čl. in 2. odst. 41. čl.
Up-2684/07 8. 5. 2008 Uradni list RS, št. 56/2008 in OdlUS XVII, 31
Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 520/2006 z dne 13. 12. 2006
U-I-219/07 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZVPot), 40. čl.
U-I-148/07 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.) (ZGD), 384., 385., 386., 387., 388. in 556. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 in 1/08) (ZPre), 68. čl.
U-I-79/07 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZZavar), 3. tč. 4. odst. 73. čl.
U-I-381/06 29. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/05, 69/04 – ur. p. b. in 26/08) (ZKGZ), 8. in 22. čl.
U-I-448/06 29. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04, 69/04 – ur. p. b. in 26/08) (ZKGZ), 8., 22., 23., 24., 25. in 25. a čl.
U-I-126/08 12. 6. 2008 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/07)
U-I-212/07 12. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr. in 10/08) (ZGD), 7. odst. 3. čl. in 1. odst. 4. čl. Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – ur. p. b.) (ZKZ), 1. odst. 21. čl.
U-I-237/07 12. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) (ZTFI), 4. odst. 47. čl., 1. al. 1. tč. 2. odst. 58. čl., 5. tč. 1. odst. 123. čl., 3. in 4. tč. 165. čl., 2. tč. 2. odst. 247. čl., 3. tč. 1. odst. 334. čl., 3. tč. 1. odst. 432. čl. in 1. tč. 1. odst. 543. čl.
U-I-250/07 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 5. odst. 24. čl.
U-I-96/07 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 59/94, 61/2000, 42/02, 18/04, 40/04 – ur. p. b. in 102/07) (OZ), 31., 39. in 41. čl.
Up-271/07 3. 7. 2008 Uradni list RS, št. 79/2008 in OdlUS XVII, 76
Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 856/2005 z dne 11. 10. 2006 Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. P 77/97 z dne 12. 4. 2005