Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2008

U-I-312/05 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice (Uradni list RS, št. 37/2000)
U-I-278/05 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin prostorskega plana Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/01) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/01)
U-I-310/05 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (območje planske celote T 1/1 Marina Izola) (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/04)
U-I-422/06 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – ur. p. b.) (ZIS), posamezne določbe Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ur. p. b., 14/05 – popr. in 126/07) (ZGO), 3. odst. 146. čl.
U-I-273/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/06), 2. čl.
U-I-309/05 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija, območje K3 (Uradni list RS, št. 91/05)
U-I-294/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Sklep o ukinitvi javnega dobra v, k. o., Polica (Uradni list RS, št. 34/06)
U-I-366/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 48/03), 2. čl.
U-I-412/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o UN pokopališče Škale (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/01)
U-I-475/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (Uradni list RS, št. 123/04)
U-I-300/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselje Šentilj ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/06)
U-I-363/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Novelacija programa opremljanja zemljišč za območje opremljanja: "Zazidalni načrt ADRIA", 1.3.3., 1.3.4., 3.2.2.2., 3.2.3., 3.2.4. in 3.3. točka
U-I-213/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča v Piranu – garažna hiša (Uradne objave Primorskih novic, št. 48/04)
U-I-270/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 67/02 in 36/03) (ZKZ), 18. čl.
U-I-9/08 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Obvezna razlaga Odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk, Uradni list RS, št. 73/03 in 82/04 (Uradni list RS, št. 115/07) Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara, Uradni list RS, št. 98/03, 82/04 in 10/06 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara (Uradni list RS, št. 10/06)
U-I-94/07 14. 2. 2008 Uradni llist RS, št. 45/2007 Uradni list RS, št.. 21/2008 in OdlUS XVII, 7
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradni list RS, št. 3/06)
U-I-39/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 4 Stožice–Tomačevo (Uradni list RS, št. 49/95)
U-I-277/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/96 in 71/96)
U-I-311/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za turističnostanovanjsko območje Metropol planske celote T5/19 v Portorožu (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/06)
U-I-376/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 66/02), 5., 9. in 10. čl.