Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2009

U-I-293/08 8. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 37/07 – ur. p. b.) (ZEC), 3. tč. 3. odst. 15. čl. Uredba o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 28/02), 4. tč. 1. odst. 16. čl.
U-I-318/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97 in 2/99, Uradne objave, št. 19/99, 24/2000, 1/02 in 4/03, ter Uradni list RS, št. 133/03, 88/04, 134/04, 93/05, 114/05, 2/07 in 103/07), 11.a in 11.c čl.
U-I-70/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 98/03 in 34/04 – popr.)
U-I-76/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/06), 3. odst. 15. čl.
U-I-82/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 1/08), 1. čl. Uredba o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 26/03, 101/03, 88/04, 118/05 in 124/06), 12. c čl.
U-I-24/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 57/08 in 69/08) (ZJC), 68. čl.
U-I-12/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 57/08 in 69/08) (ZJC), 68. čl.
U-I-295/08 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 111/08)
U-I-298/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 83/01 in 52/06)
U-I-102/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 7 Tacen Šmartno (Uradni list RS, št. 58/92, 63/99 in 87/99), 8. čl.
U-I-26/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 25/98, 19/2000 in 23/05), 4. tč. Sklep o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 29/07)
U-I-285/07 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 7. odst. 4. čl. in 6. odst. 23. čl. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o izgradnji sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki (Uradni list RS, št. 93/07)
U-I-212/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 7/94, in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 11/97 in 12/06), 17., 19., 20. in 44. čl. Lokacijske informacije Mestne občine Ptuj št. 3501-1892/07 z dne 28. 5. 2007 Mnenja Skupne občinske uprave Mestne občine Ptuj št. 3502-27/2008 z dne 18. 4. 2008
U-I-158/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Mozirje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Gornji grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji, št. 3/96 in 26/01), 13. čl.
U-I-68/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06), 1. lodst. 10. čl.
U-I-253/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) (ZSRT) Odlok o turistični taksi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/04 in 3/06)
U-I-88/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) (ZV) Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07). 1. al. 6. čl. in 5. odst. 7. čl.
P-13/09 19. 2. 2009 Uradni list RS, št. 17/2009 in OdlUS XVIII, 7
Spor o pristojnosti
U-I-4/09 19. 2. 2009 Neobjavljeno
Sklep št. 305 o višini števnine, namenjene vzdrževanju, overjanju in zamenjavi vodomerov (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 7/08)
U-I-7/09 5. 3. 2009 Uradni list RS, št. 21/2009 in OdlUS XVIII, 9
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 45/05 – ur. p. b. in 102/07) 1. odst. 15. čl.