Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2010

U-I-196/09, Up-947/09 11. 2. 2010 Uradni list RS, št. 17/2010
Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) (ZTFI) 1. točka 2. odst. 507. čl. Ustavna pritožba zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 06031-2/2009-1 z dne 9. 7. 2009 v zvezi z odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. N-NP-VPS-49/08-ook-(607) z dne 8. 12. 2008
Up-1727/08 1. 4. 2010 Uradni list RS, št. 33/2010
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 4425/2007 z dne 27. 2. 2008 v delu, ki se nanaša na pritožnici, ter 1. in 3. točka izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 11 I 2005/04660 z dne 20. 11. 2006
U-I-53/10 15. 4. 2010 Neobjavljeno
Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/10), 3. čl., 23. čl.
U-I-97/10 13. 5. 2010 Neobjavljeno
Odlok o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10), 1. odst. 16. čl., 4. al. 1. odst. 34. čl. in 59. čl.
Up-2113/08 13. 5. 2010 Uradni list RS, št. 48/2010
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 65/2007 z dne 22. 4. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 381/2005 z dne 7. 11. 2006
U-I-44/10, Up-249/10 20. 5. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 909/2009 z dne 17. 12. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 402/2009 z dne 22. 9. 2009 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09) (ZFPPIPP), 2. točka 3. odst. 14. čl.
U-I-83/10, Up-2248/08 20. 5. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 162/2008 z dne 8. 5. 2008 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 866/2007 z dne 5. 2. 2008 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT 498-1-416/2006-10 z dne 30. 3. 2007 in odločbo Carinskega urada Koper št. 426-25/845/9-2001/6200-001 z dne 3. 7. 2006 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 2. odst. 77. čl.
U-I-27/10 10. 6. 2010 Uradni list RS, št. 14/2010, Uradni list RS, št. 51/2010
Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06 in 110/09) (ZGZ), 2. st. 4. odst. 29. čl., 2. st. 6. odst. 29. čl. in 2. st. 2. odst. 30. čl.
U-I-62/09 23. 9. 2010 Neobjavljeno
Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) (ZGZ), 26. čl, 27. čl., 3., 4. in 6. odst. 29. čl., 32. čl., 33. čl. in 34. čl.
U-I-193/10 30. 9. 2010 Neobjavljeno
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) (ZOFVI), 3. in 4. odst. 68. čl. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02, 65/07 in 37/10), 2. čl., 3. čl., 7. čl. in 13. čl.
U-I-135/10, Up-738/10 30. 9. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 358/2010 z dne 17. 3. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V Pg 81/2002 z dne 9. 11. 2009 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST), 39. čl.
U-I-196/10, Up-1094/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 739/2010 z dne 15. 6. 2010 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 247. čl.
U-I-126/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO), 4. čl.
Up-622/09, U-I-143/09 21. 10. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 742/2005 z dne 5. 3. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 477/2003 z dne 24. 2. 2005 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) (CZ), 4a. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 48. čl. in 49. čl.
U-I-276/09, Up-1332/09 11. 11. 2010 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 28/09) (ZIZ), 2. in 3. odst. 61.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1592/2009 z dne 2. 9. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino št. 2997 VL 101452/2008 z dne 7. 4. 2009
U-I-168/09 2. 12. 2010 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in nasl.) (ZFPPod), 2. čl., 2. tč. 1. odst. 25. čl., 27. čl., 1. odst. 29. čl. in 1. odst. 32. čl.
U-I-227/08 2. 12. 2010 Neobjavljeno
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 − uradno prečiščeno besedilo in 102/07) (ObrZ), 1. odst., 2. odst., 3. odst., 5. odst., 6. odst. in 7. odst. 5. čl., 1. odst. 6. čl., 14. čl., 31. čl. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08)
U-I-61/09, Up-283/09 2. 12. 2010 Neobjavljeno
Pravilnik o uporabi enotne carinske listine v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 20/92 in 8/93) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1088/2004 z dne 10. 12. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 478/2003 z dne 8. 7. 2004