Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2010

U-I-306/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07), 2.3 odst. 3. čl.
U-I-203/08 11. 2. 2010 Neobjavljeno
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) (ZVO), 2. odst. 148. čl. in 187. čl.
U-I-309/08 11. 2. 2010 Neobjavljeno
Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07), 2. odst. 17. čl.
U-I-213/08 18. 2. 2010 Neobjavljeno
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09) (ZVO), 4. odst. 40. čl. Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09) (ZLet), 33. tč. 1. odst. 17. čl., 4. in 5. odst. 96. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08) Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) Sklep o opredelitvi sistema javnih letališč (Uradni list RS, št. 78/06)
U-I-109/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 63/07 in 68/07)
U-I-23/09 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99) Odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta in prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselja Bakovci (Uradne objave, št. 21/88 in 10/90)
U-I-29/10 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota-Mačkovci (Uradni list RS, št. 51/09)
U-I-46/10 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Odlok o koncesiji za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol A in pomol B) (Uradne objave Občine Izola, št. 1/10)
U-I-50/10 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03)
U-I-232/09 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/98 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/99, 1/2000 – popr. in 10/05), 6. tč.
U-I-198/09 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Vojnik (Uradni list RS, št. 30/90-I) Sklep Občinskega sveta Občine Vojnik z dne 23. 12. 1994
U-I-138/09 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07), 24., 25. in 26. čl. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 34/07), 4. čl.
U-I-77/10, Up-411/10 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Gradbene inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, št. 356-02-316/2005 z dne 18. 12. 2009 in zoper sklep Gradbene inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, št. 356-02-316/2005 z dne 6. 1. 2010 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 297. čl.
U-I-217/09 15. 4. 2010 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zaporedno številko 518 kategorizira lokalno cesto C. 24. junija, od Šlandrove ul. do h. št. 31, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1094/4, 1094/15 in 1097/1, vse k. o. Črnuče, 6. čl.
U-I-169/09 15. 4. 2010 Neobjavljeno
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 81. čl., 82. čl., 83. čl., 84. čl. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče in Programa priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 62/08)
U-I-22/09 15. 4. 2010 Neobjavljeno
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 8/08)
U-I-219/09 5. 5. 2010 Uradni list RS, št. 82/2009 Uradni list RS, št. 40/2010
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08)
U-I-54/10 5. 5. 2010 Neobjavljeno
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 12/09)
P-33/09 13. 5. 2010 Uradni list RS, št. 42/2010
Spor o pristojnosti
U-I-122/10 3. 6. 2010 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96) 16. čl., 31. čl.