Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2010

U-I-244/08 21. 1. 2010 Uradni list RS, št. 8/2010
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 – ur. p. b., 126/03, 20/04 – ur. p. b., 70/04, 24/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 14/06, 32/06 – ur. p. b., 68/06, 110/06 – ur. p. b., 57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09 in 108/09 – ur. p. b) (ZSPJS), 2. odst. 25. čl., 4. odst. 49. čl. in 2. odst. 52. čl. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08), 35. čl.
U-I-148/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09 in 91/09) 10. čl., 10.a. čl., 10.b. čl., 11. čl., 12. čl., 12.a. čl., 13. čl., 13.b. čl. in 14. čl.
U-I-4/10 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 − ur. p. b. in 56/08) (ZUJIK), 5. odst. 55. čl.
U-I-6/09, Up-9/09, Up-21/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 5/98 in 50/01), 2. tč 2. čl. Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97, 54/2000, 45/02, 38/03 in 90/05), 1. odst. 4. tč. tarifne priloge Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 10/98, 57/98, 110/99, 23/02, 73/03, 90/04, 23/06 in 70/06), 1. odst. 4. tč. tarifne priloge Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 118/2008 z dne 7. 10. 2008 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 863/2007 z dne 28. 9. 2007 Ustavna pritožba zoper sklepe Vrhovnega sodišča št. Dsp 93/2008 z dne 21. 10. 2008, št. Dsp 97/2008 z dne 21. 10. 2008, št. Dsp 96/2008 z dne 21. 10. 2008, št. Dsp 90/2008 z dne 21. 10. 2008, št. Dsp 95/2008 z dne 21. 10. 2008, št. Dsp 89/2008 z dne 21. 10. 2008, št. Dsp 92/2008 z dne 21. 10. 2008, št. Dsp 94/2008 z dne 21. 10. 2008 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 418/2007 z dne 19. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 135/2006 z dne 20. 2. 2007, sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 422/2007 z dne 4. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 87/2006 z dne 20. 2. 2007, sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 423/2007 z dne 24. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 161/2006 z dne 20. 2. 2007, sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 421/2007 z dne 4. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 156/2006 z dne 20. 2. 2007, sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 420/2007 z dne 19. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 141/2006 z dne 20. 2. 2007, sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 424/2007 z dne 4. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 155/2006 z dne 20. 2. 2007, sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 417/2007 z dne 19. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 127/2006 z dne 20. 2. 2007 ter sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 419/2007 z dne 19. 6. 2008 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Novem mestu, št. Pd 86/2006 z dne 20. 2. 2007
U-I-97/09 18. 2. 2010 Neobjavljeno
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVV), točke j) 7. al. 2. čl.
U-I-256/08 18. 2. 2010 Uradni list RS, št. 16/2010
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS), 2. odst. 7. čl. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) (ZOFVI), 2. odst. 105. čl. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08 in 44/09), 1. odst. 1. čl.
U-I-103/08, Up-1208/08, Up-1566/08 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000, 1/01, 63/01, 37/02 in 61/02), 10. čl., 16. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 375/2007 z dne 12. 2. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 666/2006 z dne 29. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 752/2003 z dne 9. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 291/2007 z dne 11. 3. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 571/2006 z dne 1. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 753/2003 z dne 5. 1. 2006
Up-933/09, U-I-194/09 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 727/2008 z dne 6. 5. 2009 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS) Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST)
U-I-52/10 20. 5. 2010 Neobjavljeno
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT), 8. odst. 4. čl.
U-I-270/08 3. 6. 2010 Uradni list RS, št. 49/2010
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/08) (ZZdrS), 4. odst. 42. čl.
U-I-266/08 3. 6. 2010 Uradni list RS, št. 50/2010
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10) (ZSPJS), 49.b čl.
U-I-212/09 23. 6. 2010 Neobjavljeno
Poslovnik Sveta delavcev RTV Slovenija, 4. čl.
U-I-132/10 23. 9. 2010 Neobjavljeno
Pravilnik o službeni oceni (Uradni list RS, št. 1/10), 4. odst. 12. čl., 3. odst. 18. čl. in 20. čl.
U-I-13/10, Up-68/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 272/2009 z dne 3. 12. 2009 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 2404/2006 z dne 24. 2. 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 − uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 3. odst. 66. čl.
U-I-36/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Izobraževalni program pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot št. 604-52/2007-10 z dne 29. 6. 2007, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo
U-I-173/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10 in 59/10) (ZSPJS), 4. odst. 22.e čl. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 93/08), 25. in 26. odst. 20. čl.
U-I-22/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 3. odst. 90. čl.
U-I-300/09, Up-1466/09 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 15. čl. in 3. al. 33. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 167/2008 z dne 19. 10. 2009
U-I-61/10, Up-315/10 21. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 5. odst. 65. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 272/2008 z dne 16. 12. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 402/2008 z dne 25. 4. 2008
U-I-187/10 4. 11. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 104. čl. in 2. odst 163. čl.