Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2010

Up-957/09 8. 1. 2010 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 451/2007 z dne 26. 5. 2009 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 448/2006 z dne 27. 6. 2007
U-I-288/09 11. 2. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl.
U-I-206/08 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07) (ZLPLS), 1. al. 2. odst. 10. čl. in 3. odst. 14.a čl. Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij z dne 29. 9. 2005 Navodila o posredovanju informacij javnega značaja z dne 29. 9. 2005 Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 14/07) Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 32/08) Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 42/08)
U-I-40/09 4. 3. 2010 Uradni list RS, št. 27/2010
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 3. odst. 66. čl.
Up-1073/09, U-I-222/09 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 527/2007 z dne 16. 6. 2009 Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZVV)
U-I-21/10, Up-123/10 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 497/2009 z dne 12. 11. 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 8. odst. 34. čl.
U-I-112/10 13. 5. 2010 Neobjavljeno
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 − uradno prečiščeno besedilo) (ZUOPP), 22. čl., 26. čl., 31. čl., 38.a čl., 38.b čl.
U-I-119/09, Up-503/09 20. 5. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. al. 1. odst. 396. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 443/2007 z dne 10. 2. 2009 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 503/2006 z dne 31. 5. 2007
U-I-118/09 10. 6. 2010 Uradni list RS, št. 52/2010 in OdlUS XIX, 6
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUOPP), 27. čl.
U-I-159/07 10. 6. 2010 Uradni list RS, št. 51/2010
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB), 2. in 3. al. 3. odst. 33. čl.
U-I-104/10 23. 6. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ) Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08) (ZSDP) Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 81/2000 in 97/01) (ZPSV) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000 in 111/07) (ZMEPIZ) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) (ZDavP) Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB)
U-I-264/09 8. 7. 2010 Uradni list RS, št. 61/2010
Sklepa Vlade št. 17200-2/2009/14 z dne 30. 7. 2009 in št. 17200-2/2009/15 z dne 30. 7. 2009
U-I-251/09 8. 7. 2010 Neobjavljeno
Sklepa Vlade št. 17200-2/2009/14 in št. 17200-2/2009/15 z dne 30. 7. 2009
U-I-214/09, Up-2988/08 8. 7. 2010 Uradni list RS, št. 62/2010
Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 81/2000 in 97/01) (ZPSV), 3. odst. 3. čl. Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1593/2007 z dne 14. 10. 2008 in sodba Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 198/2007 z dne 30. 10. 2007
U-I-266/09 23. 9. 2010 Neobjavljeno
Sklep Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 17. 11. 2009
U-I-198/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 − popr. in 75/97) (ZVojl), 3. odst. 121. čl.
U-I-299/09 14. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 − uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 5. tč. 1. odst. 62.b čl.