Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2011

U-I-197/10 20. 1. 2011 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP)
Up-487/10 20. 1. 2011 Uradni list RS, št. 11/2011
Sodba Vrhovnega sodišča št. XI Ips 2/2010 z dne 21. 1. 2010 v delu, ki se nanaša na sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 91/2009 z dne 24. 11. 2009, in sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 91/2009 z dne 24. 11. 2009
U-I-271/08 24. 3. 2011 Uradni list RS, št. 26/2011 in OdlUS XIX, 18
Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPol), 3. odst. 56. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (ZPol), 4. odst. 56. čl.
U-I-95/11 1. 6. 2011 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 4. tč. 1. odst. 252. čl. in 254. čl.
U-I-12/09, Up-37/09 22. 6. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 709/2008 z dne 5. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 30. 11. 2008, zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 717/2008 z dne 12. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 8. 12. 2008 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 739/2008 z dne 23. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 16. 12. 2008 Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (ZPol), 39.a čl. in 39.b čl.
U-I-262/10 23. 6. 2011 Uradni list RS, št. 56/2011
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 2. odst. 91. čl., 3. odst. 91. čl. in 4. odst. 91. čl.
Up-1293/08 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2/2007 z dne 17. 1. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 73/2006 z dne 13. 9. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. K 66/2006 z dne 31. 5. 2006
U-I-5/11, Up-5/11, Up-26/11 15. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 90691/2010 z dne 23. 12. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 90691/2010, II Ks 90691/2010 z dne 15. 12. 2010 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU), 11. čl.
U-I-257/10, Up-1400/10 28. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 6. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 27. 1. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 20. 10. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 24. 8. 2010 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 416. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 68/08) (ZKP), 1. odst. 89. čl. Kazenski zakonik FLRJ (Uradni list FLRJ, št. 31/51 in 30/59) (KZ FLRJ), 1. odst. in 4. odst. 226. čl. ter 1. odst. 234. čl.
U-I-186/09, Up-878/09 28. 9. 2011 Uradni list RS, št. 85/2011 in OdlUS XIX, 25
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 5. odst. 186. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 11/2009 z dne 21. 5. 2009
U-I-90/09, Up-489/09, Up-510/09 8. 12. 2011 Uradni list RS, št. 105/2011
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP) Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 27/2009 z dne 11. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 4/2005 z dne 13. 1. 2009