Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2011

U-I-159/10, Up-873/10 26. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4512/2008 z dne 9. 4. 2010 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo, 132/04 in 10/10) (ZIS), 3. čl., 3.a čl., 6. čl., 30. čl., 31. čl., 32. čl., 35. čl., 38. čl., 39. čl., 40. čl., 42. čl. in 43. čl. ter 107. čl. do 113. čl.
U-I-12/10 28. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) (ZBan), 6. odst. 310. čl., 310.a čl., 1. in 2. odst. 313. čl. in 5. odst. 315. čl. Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47400-2/2009/5 z dne 5. 3. 2009
Up-1152/09 10. 3. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 79/2009 z dne 21. 5. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Zg 3/2008 z dne 19. 3. 2009
U-I-190/10, Up-1056/10 12. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 3. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 122/2008 z dne 18. 5. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 284/2007 z dne 30. 1. 2008 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 143/2002 z dne 8. 1. 2007
U-I-264/10 14. 4. 2011 Neobjavljeno
Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10), 4. odst. 4. čl., 5. čl., 6. čl. in 4. odst. 7. čl.
U-I-9/09 14. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKC), 2. odst. 8. čl., 1. al. in 2. al. 3. odst. 8. čl. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/10, 12/11) Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 45/05, 45/06, 38/07, 85/07, 41/08, 32/09) Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/2000, 111/2000, 46/01, 60/01, 109/01, 41/02, 106/02 43/03, 18/04, 52/04)
U-I-235/10, Up-1284/10 29. 4. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 13/2009 z dne 8. 7. 2010 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 6. tč. 2. odst. 62. čl.
U-I-12/11 2. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11) (ZFPPIPP), 4. odst. 122. čl.
U-I-170/10, Up-926/10 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 429. čl., 430. čl. in 440. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 304/2010 z dne 5. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 2009/38151 z dne 1. 2. 2010.
U-I-121/11 8. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP), 11.c čl. v zvezi z 2. al. 2. odst. 11.a čl. in 1. al. 11.b čl. ter 13.a čl. v zvezi s 1. in 2. al. 5. odst. 13. čl.
U-I-63/11 23. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) (ZISDU), 3. odst. 238. čl.
U-I-168/11 26. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) (ZPreZP), 16. čl., 17. čl., 18. čl., 25. čl., 2. odst. 28. čl. in 29. čl.
U-I-84/10, Up-446/10 27. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Cerknici št. ZSV-297/2009 z dne 19. 1. 2010 v zvezi s plačilnim nalogom Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor št. 1000000017017 z dne 3. 6. 2008 in zoper sodbo Okrajnega sodišča v Cerknici št. ZSV-304/2009 z dne 19. 1. 2010 v zvezi s plačilnim nalogom Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor št. 1000000017076 z dne 3. 6. 2008 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVO), 2. odst. 19. čl in 1. tč. 1. odst. 162. čl. Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07 in 92/10)
U-I-115/10 5. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09) (ZFPPIPP), 87. čl. in 4. odst. 100. čl. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 126. čl.
U-I-206/11 19. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST), 16. čl., 21. čl. ter tarifne številke 1111, 1112, 1121, 1122, 1131, 1132, 1133 in 1134 taksne tarife
U-I-261/10 20. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 123.a čl.
U-I-159/11 20. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102. čl. ter 2. odst. in 5. odst. 110.a čl.
Up-791/10 8. 12. 2011 Uradni list RS, št. 4/2012
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 211/2010 z dne 23. 3. 2010 Sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 111/2009 z dne 30. 6. 2009
U-I-103/11 8. 12. 2011 Uradni list RS, št. 55/2011, Uradni list RS, št. 105/2011, OdlUS XIX, 30
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 1/08, 68/08 in 35/11) (ZPre), 2. st. 2. odst. 75. čl. in 63. čl. v zvezi z 2. st. 2. odst. 75. čl.