Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2011

U-I-199/10, Up-1117/10 13. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1012/2010 z dne 15. 6. 2010 Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja D-11 pokopališče (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/93 in 6/98)
U-I-208/10 20. 1. 2011 Uradni list RS, št. 10/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 16/98, in Uradni list RS, št. 60/02 in 125/04), 6. čl.
U-I-233/10 26. 1. 2011 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10)
U-I-3/11 17. 2. 2011 Neobjavljeno
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10)
U-I-231/09 17. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) (ZJC), 1. odst. 68. čl.
U-I-226/09 17. 2. 2011 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Deželne novice, Uradne objave, št. 34/03) v Občini Radovljica, 2. čl., 2. tč. 8. čl. in 10. čl.
U-I-225/09 17. 2. 2011 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/08), 1. čl., 3. čl., 4. čl. in 5. čl. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 11/06, 6/08 in 8/09), 19. čl.
U-I-297/09 17. 2. 2011 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar – Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan – Vinjole – Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 34/90, 4/91, 54/02, 3/04 in 28/08), 9. čl. in 22. čl.
U-I-215/09 24. 2. 2011 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/09)
U-I-279/09 28. 2. 2011 Neobjavljeno
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09)
U-I-165/09 3. 3. 2011 Uradni list RS, št. 57/09, Uradni list RS, št. 20/2011
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07 in 108/09) (ZGO), 1. odst. in 2. odst. 62. čl. ter 74.b čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 9. tč. 260. čl. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Apartmajsko naselje Ankaran hrib" (Uradni list RS, št. 71/08) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Turistično apartmajsko naselje Oltra" (Uradni list RS, št. 71/08) Statut Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) 27. čl. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Turistično apartmajsko naselje Ankaran Hrib" v Kopru (Uradni list RS, št. 71/08) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Turistično apartmajsko naselje Oltra" v Kopru (Uradni list RS, št. 80/08) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/03 in 23/03 – popr.) Odlok o zazidalnem načrtu Ankaran (Uradne objave, št. 5/95) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper, obalno območje Ankarana – Ancarano, v letu 2004 (Uradni list RS, št. 96/04)
U-I-62/10 9. 3. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) (ZPNačrt), 3. odst. 96. čl. in 1. odst. 103. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 2. čl.
U-I-10/10 9. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/99, in Uradne objave, št. 83/07), 7. čl.
U-I-157/09 9. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki (Uradni list RS, št. 62/08)
U-I-270/09 10. 3. 2011 Uradni list RS, št. 22/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 27/09), 4. čl.
U-I-6/11 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška (Uradni list RS, št. 40/10), kolikor ureja prostorsko enoto P3.
U-I-13/11 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09)
U-I-29/11 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška (Uradni list RS, št. 8/10)
U-I-42/09 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor (Uradni list RS, št. 124/08)
U-I-113/09 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran (Uradni list RS, št. 76/08), 2. odst. 3. čl.