Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2011

U-I-190/09 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično nakupovalni center - 2. faza (Uradne objave, št. 116/09) Statut Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99 in 19/2000), 16. čl. in 59. čl.
U-I-35/10 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o zazidalnem načrtu Čatež - Savska pot (Uradni list RS, št. 19/02, 80/02 – popr. in 94/02 – popr.)
U-I-247/10 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 100/08)
U-I-251/10 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice) (Uradni list RS, št. 84/09)
U-I-146/09 30. 3. 2011 Neobjavljeno
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) (ZGO), 89. čl. in 96. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07) (ZGO), 60. čl. in 67. čl. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07 in 108/09) (ZGO), 103. čl.
U-I-33/11 8. 4. 2011 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 33/10), 10. čl.
U-I-81/10 21. 4. 2011 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/07), 14. čl.
U-I-230/09 22. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) (ZJC) Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP) Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 36/09), 4. čl. Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/98, 87/02 in 106/05), 2. čl., 1. odst. 48. čl.
U-I-120/10 29. 4. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 28/09), 5. čl.
U-I-171/10 29. 4. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Hoče-Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 40/99), 4. čl.
U-I-108/10 3. 5. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Litija (Uradni list RS, št. 77/98), 6. čl.
Up-666/10, Up-1153/10 12. 5. 2011 Uradni list RS, št. 41/2011
Sodba Upravnega sodišča št. I U 847/2009 z dne 1. 7. 2009 in sodba Upravnega sodišča št. U 1770/2008 z dne 9. 2. 2010
U-I-66/11 19. 5. 2011 Uradni list RS, št. 43/2011
Prostorski red Občine Braslovče, sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 in 75/10)
U-I-54/11 8. 6. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/09), 5. čl.
U-I-148/10 14. 6. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 92/98, 38/06 in 33/09), 6. čl.
U-I-94/11 14. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakonodaja s področja urejanja prostora
U-I-68/11 27. 6. 2011 Neobjavljeno
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 71/07), 14. čl. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), 3. tč. 2. čl., 5. tč. 2. čl. in 50. čl. Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), 6. tč. 3. čl.
U-I-113/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011 Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/09), 5. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/99 in 30/05), 6. čl.
U-I-278/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011 Uradni vestnik Lukovica, št. 11/2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/09), 5. čl.
U-I-164/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011 Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/09), 4. čl.