Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2011

U-I-81/09, U-I-174/09 14. 9. 2011 Uradni list RS, št. 77/2011
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), 6. čl., 11. čl., 12. čl., 13. čl., 14. čl., 15. čl. in 16. čl.
U-I-129/09 22. 9. 2011 Neobjavljeno
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 23/09), 3. čl.
U-I-222/10 22. 9. 2011 Uradni list RS, št. 80/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 19/10), 8. čl.
U-I-92/10 22. 9. 2011 Uradni list RS, št. 47/2010, Uradni list RS, št. 80/2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09), 2. al., 14. al. in 15. al. razdelka "Novogradnje" 13. čl.
U-I-47/10, Up-260/10 22. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2005 z dne 25. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1870/2003 z dne 13. 1. 2005, odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 350-02-252/02 z dne 25. 9. 2003 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 35102-18/2002-33 z dne 14. 7. 2003
U-I-166/11 29. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02), 12. čl.
U-I-244/10 29. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o ureditvi cestnega prometa (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 20/07 in 9/10), 1. odst. 10. čl.
U-I-131/11, Up-748/11, Up-749/11, Up-750/11 30. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 849/2010 z dne 21. 4. 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 857/2010 z dne 21. 4. 2011 Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06), I. tč.
U-I-205/11 12. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05) (ZJC), 19. čl,
U-I-219/10 18. 10. 2011 Neobjavljeno
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 106/09), 1. čl.
U-I-45/10 25. 10. 2011 Neobjavljeno
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09)
U-I-179/10 10. 11. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09) (ZVO), 5. tč. 1. odst. 148. čl. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11) (ZGJS) Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07 in 102/08) Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni list RS, št. 128/04 in 18/05 – popr.)
U-I-31/11 21. 11. 2011 Neobjavljeno
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92), 9. čl.
U-I-162/11, Up-880/11 28. 11. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 532/2010 z dne 12. 5. 2011 Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 81/04)
U-I-288/11 15. 12. 2011 Uradni list RS, št. 109/2011 Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2012
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 14/10)
U-I-315/11 20. 12. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99 in 134/04), 7. čl.