Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2011

U-I-260/09 13. 1. 2011 Uradni list RS, št. 7/2011
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 107/08) 1. odst. 1. čl., 3. odst. 2. čl., 2. al. 3. čl., 7. čl., 1. odst. 9. čl., 2. odst. 10. čl., 4. odst. 11. čl., 13. čl., 14. čl., 15. čl. in 2. odst. 17. čl.
U-I-243/10 13. 1. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 47. čl. in "vsi členi za nazaj do leta 1992"
Up-1290/10, U-I-237/10 13. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper ravnanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo v Mariboru Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) (EZ), 2. odst. 76. čl. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) 9. al. 2. čl., 2. odst. 35. čl., 5. odst. 48. čl. in 6. odst. 48. čl.
U-I-65/09 20. 1. 2011 Neobjavljeno
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04), 6. čl.
U-I-150/09, Up-662/09, Up-663/09, Up-664/09, Up-665/09, Up-666/0 20. 1. 2011 Neobjavljeno
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 2. odst. 28. čl. Ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 562/2007 z dne 19. 3. 2009 v zvezi s sodbami Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 395/2005 z dne 13. 4. 2007, št. U 397/2005 z dne 23. 5. 2007, št. U 398/2005 z dne 13. 4. 2007, št. U 396/2005 z dne 27. 6. 2007 in št. U 399/2005 z dne 27.6.2007
U-I-55/09, Up-257/09 26. 1. 2011 Uradni list RS, št. 14/2011
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. tč. 2. odst. 83. čl. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89) (ZRPPN), 2. odst. 26. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 465/2008 z dne 17. 12. 2008
U-I-20/10, Up-122/10 26. 1. 2011 Neobjavljeno
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 260. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – uradno prečiščeno besedilo, in Uradni list RS, št. 80/99) (ZUP), 249. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 134/2009 z dne 18. 8. 2009
U-I-229/09 3. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 2. odst. 290. čl.
U-I-21/11, Up-64/11 10. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07 in 58/09) (ZMZ), 5. al. 55. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 291/2010 z dne 18. 11. 2010 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 998/2010 z dne 8. 9. 2010
U-I-16/11 17. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) (ZVDAGA), 1. odst. 40. čl.
Up-456/10, U-I-89/10 24. 2. 2011 Uradni list RS, št. 26/2011
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj), 3. tč. 98. čl. v zvezi s 1., 2. in 4. odst. 47. čl. Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-3354/2009-2408 z dne 19. 1. 2010 Postopek o prekršku v zadevi št. ZSV 3354/2009, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07, 58/09 in 99/10) (ZMZ), 2. odst. 78. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP)
Up-1116/09 3. 3. 2011 Uradni list RS, št. 22/2011
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 313/2009 z dne 27. 8. 2009 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1199/2009 z dne 15. 7. 2009 Sklep Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-152/2009/2 (1232-02) z dne 3. 7. 2009
U-I-43/11 7. 3. 2011 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10)
U-I-44/11 22. 3. 2011 Neobjavljeno
Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, in Uradni list RS, št. 67/01) (ZD), 1. odst. 133. čl.
U-I-67/09, Up-316/09 24. 3. 2011 Uradni list RS, št. 28/2011 in OdlUS XIX, 19
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 2. odst. 5. čl. Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-304/2008-2455 z dne 13. 1. 2009
U-I-266/10, Up-1447/10 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. odst. 71. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 230/2010 z dne 25. 8. 2010
U-I-297/08 7. 4. 2011 Uradni list RS, št. 30/2011 in OdlUS XIX, 20
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) (ZVKD), 3. čl., 1. odst. 6. čl., 53. čl., 10. al. 1. odst. 127. čl., 2. odst. in 3. odst. 127. čl. in 135. čl. Navodilo št. 2 z dne 24. 3. 2009
U-I-205/10 14. 4. 2011 Uradni list RS, št. 34/2011
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) (ZOFVI), 4. odst. 68. čl. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02, 65/07 in 37/10), 2. čl., 3. čl., 7. čl. in 13. čl.
U-I-156/08 14. 4. 2011 Uradni list RS, št. 34/2011
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08 in 86/09) (ZViS), 43. čl., 4. odst. 46. čl., 2. al. 1. odst. 66. čl., 1. odst. do 5. odst. 73. čl. in 3. odst. 77. čl. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11) Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06 in 99/08)
U-I-257/09 14. 4. 2011 Uradni list RS, št. 37/2011
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) (EZ), 4. al. 4. čl., 44. al. 4. čl., 8. odst. in 9. odst. 15. čl., 4. odst. 23.b čl., 1. st. in 2. st. 2. odst. 27. čl., 1. al. 1. odst. 64.p čl., 5. odst. in 6. odst. 64.s čl., 2. odst. in 6. odst. 67. čl., 3. al. 3. odst. 71. čl., 4. odst. 71. čl., 82. čl., 1. al. in 2. al. tč. a) 87. čl. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07), 3. odst. 20. čl., 21. čl., 25. čl. in 34. čl. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05 in 126/08), 4. al. in 6. al. 1. odst. 9. čl., 14. čl., 1. odst. in 2. odst. 17. čl., 31. čl., 81. čl. in 90. čl. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.), 2. odst. 22. čl., 23. čl., 1. al. 1. odst. 25. čl., 3. odst. 28. čl., 1. odst. 32. čl., 33. čl., 34. čl., 35. čl. in 36. čl. Sistemska obratovalna navodila (Uradni list RS, št. 49/07), 10. čl. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/04, 52/06 in 31/07), 1. odst., 3. odst. in 4. odst. 22. čl., 23. čl.,3. odst. 25. čl. in 29. čl.