Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2012

P-19/11 12. 1. 2012 Uradni list RS, št. 7/12
Spor o pristojnosti
Up-872/10 12. 1. 2012 Uradni list RS, št. 12/2012
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 30/2010 z dne 16. 4. 2010 in sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ng 14/2009 z dne 26. 1. 2010
U-I-185/10, Up-1409/10 2. 2. 2012 Uradni list RS, št. 23/2012 in OdlUS XIX, 33
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 34. čl. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 57/2010 z dne 2. 9. 2010 Sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 9. 2. 2010 Sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 25. 11. 2010
U-I-123/11 8. 3. 2012 Uradni list RS, št. 22/2012
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 1/08, 68/08 in 10/12) (ZPre), 2. st. 2. odst. 75. čl.
U-I-102/11, U-I-110/11 8. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 1/08, 68/08, 35/11 in 10/12) (ZPre), 2. st. 2. odst. 75. čl. in 63. čl.
U-I-17/10 29. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 91/07) (ZPKEPS), 3. odst. 1. čl., 2. čl., 10.a čl. in 10.b čl. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04), 1. odst., 2. odst., 3. odst. in 4. odst. 2. čl.
U-I-29/12 5. 4. 2012 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11 in 87/11) (ZFPPIPP), 199.a čl.
U-I-307/11 12. 4. 2012 Uradni list RS, št. 100/2011 Uradni list RS, št. 36/2012
Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11) (ZPUOOD), čl. 1 do 17
U-I-160/11, U-I-184/11 15. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11) (ZPPOGD) Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS. št. 34/10 in 52/11)
U-I-107/11 17. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11) (ZFPPIPP), 1. al. 1. tč. 2. odst. 280. čl.
U-I-320/11 1. 6. 2012 Neobjavljeno
Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11) (ZPUOOD)
U-I-285/10 7. 6. 2012 Uradni list RS, št. 48/2012
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 40/09) (ZFPPIPP), 2. odst. 33. čl.
U-I-28/12, Up-157/12 27. 6. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 376/2011 z dne 12. 10. 2011 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1294/2011 z dne 19. 7. 2011 Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo – in 102/07) (ObrZ), 31. čl., 1. al. 2. odst. 39. čl. in 4. odst. 39. čl.
U-I-129/11 4. 7. 2012 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11) (ZFPPIPP), 4. odst. 122. čl.
U-I-149/12 6. 7. 2012 Neobjavljeno
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11) (ZPOmK), 29. čl.
U-I-11/12, U-I-16/12 6. 9. 2012 Neobjavljeno
Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11) (ZPUOOD), 1. in 3. do 18. čl.
U-I-216/11, Up-1134/11 6. 9. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 115/2010 z dne 5. 7. 2011 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 496/2010 z dne 20. 10. 2010 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V Pg 2544/2007 z dne 3. 11. 2009 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12) (ZGD), 1. odst. 501. čl.
Up-919/11 4. 10. 2012 Uradni list RS, št. 88/2012
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 198/2010 z dne 7. 4. 2011 in sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1272/2008 z dne 21. 7. 2010
U-I-93/12 9. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIS), 1. odst. 3a. čl., 30. čl. in 55. čl.
U-I-243/12 18. 10. 2012 Neobjavljeno
Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB, d. d. (Uradni list RS, št. 47/12) Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NKBM, d. d. (Uradni list RS, št. 47/12)