Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2012

U-I-225/11 16. 1. 2012 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče (Uradni list RS, št. 81/10)
U-I-254/10 17. 1. 2012 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10), 4. odst. 117. čl.
U-I-314/11 19. 1. 2012 Neobjavljeno
Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 83/11)
U-I-280/10 23. 1. 2012 Neobjavljeno
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10), 7. čl., 8. čl., 9. čl., 10. čl. in 21. čl.
U-I-130/11 16. 2. 2012 Uradni list RS, št. 60/2011 Uradni list RS, št. 16/2012
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03 in 72/10), 47. čl.
U-I-2/10 2. 3. 2012 Neobjavljeno
Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08), 10. čl.
U-I-272/10 5. 4. 2012 Neobjavljeno
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) (ZGeoD), 2. al. 2. odst. 3. čl.
U-I-218/11, Up-1145/11 24. 5. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2219/2007 z dne 16. 6. 2009 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ), 1. odst. 115. čl.
P-17/11 7. 6. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-151/11 5. 7. 2012 Uradni list RS, št. 74/2011, Uradni list RS, št. 55/2012
Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11)
U-I-169/11 11. 7. 2012 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39/09), 4. in 8. čl.
U-I-13/12 13. 9. 2012 Uradni list RS, št. 75/2012
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/99, 12/01, 117/04 in 53/05), 5. čl.
U-I-65/11 19. 9. 2012 Uradni list RS, št. 36/2011, Uradni list RS, št. 75/2012
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/2000, ter Uradni list RS, št. 119/02, 2/08, 45/10 in 30/11), 39. čl.
U-I-200/12 19. 9. 2012 Neobjavljeno
Odlok o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10 – popr., 85/11, 10/12 – popr. in 54/12), 1. al. 1. odst. 276. čl.
U-I-219/11 19. 9. 2012 Neobjavljeno
Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11, 30/11, 98/11, 8/12, 30/12 in 64/12), 2. odst. 24. čl.
U-I-287/11 20. 9. 2012 Neobjavljeno
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica– Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice (Uradni list RS, št. 101/06)
U-I-102/12 26. 9. 2012 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97, 2/99, Uradne objave, št. 19/99, 24/2000, 1/02, 4/03, in Uradni list RS, št. 133/03, 88/04, 134/04, 93/05, 114/05, 2/07, 103/07, 122/08, 97/09, 106/10 in 109/11), 10. čl. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 5/01, 14/01, 8/02, 2/03, in Uradni list RS, št. 6/04, 83/04, 140/04, 74/05, 110/05, 111/06, 14/07, 128/07, 114/08, 45/11 in 105/11), 10. čl.
U-I-310/11 28. 9. 2012 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor (Uradni list RS, št. 12/11)
U-I-144/12 18. 10. 2012 Neobjavljeno
Odlok o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 22/12) Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) (ZVKD), 3. odst. 21. čl.
P-7/12 18. 10. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti