Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2012

U-I-161/11 16. 1. 2012 Neobjavljeno
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09) (ZVO), 2. odst. 148. čl. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07 in 102/08)
U-I-157/11 17. 1. 2012 Neobjavljeno
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) (ZLDUVCP), 7. čl.
U-I-118/10 17. 1. 2012 Neobjavljeno
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (Uradni list RS, št. 4/10 in 107/11), 3. odst. 2. čl. in 3. al. 1. odst. 4. čl.
Up-897/11 19. 1. 2012 Uradni list RS, št. 9/2012
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 224/2011 z dne 9. 6. 2011
Up-1067/11 19. 1. 2012 Uradni list RS, št. 9/2012
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 432/2011 z dne 1. 9. 2011
U-I-49/11 23. 1. 2012 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10), 2. čl., 3. čl., 4. čl. in 5. čl.
U-I-35/11 24. 1. 2012 Neobjavljeno
Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraž (Uradni list RS, št. 59/07), 6. čl. in 10. čl.
U-I-55/10 26. 1. 2012 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 110/09) (ZGMRS)
U-I-17/12 14. 2. 2012 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 2. odst. 22. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 89. čl.
U-I-221/11 17. 2. 2012 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 52. čl.
P-15/11 1. 3. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-308/11 6. 3. 2012 Uradni list RS, št. 34/2012
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Up 1/2009 z dne 22. 12. 2010 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča št. II Upr 20/2009 z dne 19. 2. 2009
U-I-80/11 9. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj), 56. čl. in 58. čl.
U-I-4/12 9. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv), 7. čl. Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09), 30. čl. Pravilnik o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10), 22. čl., 23. čl., 32. čl., 33. čl. in 38. čl.
P-1/12 15. 3. 2012 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-1136/11 15. 3. 2012 Uradni list RS, št. 26/2012
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 483/2011 z dne 22. 9. 2011 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1082/2011 z dne 12. 7. 2011
U-I-22/11 15. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh)
U-I-2/12, Up-11/12 27. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 2. odst. 67. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 375/2011 z dne 20. 10. 2011 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 300/2011 z dne 6. 9. 2011
U-I-19/11 28. 3. 2012 Neobjavljeno
Statut Zveze delovnih invalidov Slovenije, 4. odst. 24. čl.
U-I-43/12, Up-219/12 28. 3. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 702/2010 z dne 8. 12. 2011 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. odst. 73. čl.