Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2012

U-I-242/10, Up-1317/10 13. 2. 2012 Neobjavljeno
Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO), 8. in 10. čl. Slovenski računovodski standardi (sklep o določitvi Slovenskih računovodskih standardov), določbe 1.13, 18.4 in 18.19 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 229/2008 z dne 19. 8. 2010 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1312/2005 z dne 29. 1. 2008
U-I-78/10 1. 3. 2012 Neobjavljeno
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (Uradni list RS, št. 71/08), 2. tč.
U-I-174/10, Up-944/10 1. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPDI), 11.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 37/2010 z dne 19. 5. 2010 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 599/2009 z dne 14. 1. 2010 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 422/2007 z dne 17. 2. 2009
U-I-53/11 9. 3. 2012 Neobjavljeno
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS/I, št. 26/91), 39. čl.
U-I-48/12, U-I-51/12 15. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) (ZDIU), 1. odst. 7. čl.
U-I-249/10 15. 3. 2012 Uradni list RS, št. 27/2012 in OdlUS XIX, 34
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) (ZSPJS), 1. do 10. odst. 42. čl. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 85/10) (ZSPJS), 2. čl.
U-I-215/10 5. 4. 2012 Neobjavljeno
Zakon o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) (ZStk), 7. čl. in 11. čl. Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko (Uradni list RS, št. 75/10)
U-I-85/12 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 107/11), čl. 1/a Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 107/11), čl. 1/a
U-I-322/11 24. 5. 2012 Uradni list RS, št. 43/2012 in OdlUS XIX, 36
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 2. odst. 28. čl.
Up-82/11, U-I-14/11 24. 5. 2012 Neobjavljeno
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 83/10 in 89/10), 4. odst. 103.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 487/2008 z dne 22. 11. 2010
U-I-126/11, Up-675/11 24. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 55/03) (ZPDI), 1. odst. 25. čl. Zakon o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPDI), 4. odst. 8. čl., 11.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 154/2009 z dne 22. 3. 2011 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 850/2008 z dne 13. 1. 2009 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 91/2007 z dne 4. 3. 2008
U-I-152/11 24. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 70/97 in 38/99) (ZDDO), 38. čl.
U-I-118/12 6. 7. 2012 Neobjavljeno
Znesek povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (Uradni list RS, št. 71/08), 3. al. 2. tč.
U-I-160/12 12. 7. 2012 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/12) (ZPos), 4. čl.
U-I-174/12 12. 7. 2012 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/12) (ZPos), 4. čl.
U-I-204/12 1. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 176. čl. in 188. čl. v povezavi z 246. čl.
U-I-224/12 9. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 − uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 24. čl.
U-I-213/12 9. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 − uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 34. čl.
U-I-144/11, Up-817/11 10. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 55/03) (ZPDI), 1. odst. 25. čl. Zakon o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPDI), 4. odst. 8. čl. Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDI), 11.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 27/2011 z dne 17. 5. 2011 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 782/2010 z dne 16. 12. 2010 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 2046/2009 z dne 18. 3. 2010
U-I-205/12 22. 10. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. in 3. odst. 168. čl. ter 2. odst. 169. čl.