Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2012

U-I-283/10 16. 1. 2012 Neobjavljeno
Zakon o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03) (ZHO), 2. čl.
U-I-97/11, Up-569/11 23. 2. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 134/2009 z dne 21. 2. 2011 v zvezi z sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 500/2007 z dne 9. 12. 2008 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 − uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB), 1. odst. 17.c čl. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja (Uradni list RS, št. 85/02, 45/04 in 56/07), 4. odst. 2. čl. Organizacijski predpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o vodenju evidence oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov − delovnih invalidov, prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje št. CS 041 02 014 z dne 28. 10. 2002
U-I-25/12 2. 3. 2012 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) (ZSVarPre), 4. čl. in 26. čl.
U-I-153/11, Up-850/11 2. 4. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 ­– uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 1. odst. 192. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 21/2010 z dne 8. 6. 2011 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 420/2009 z dne 28. 10. 2009 ter sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3018/2008 z dne 14. 5. 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 195/2011 z dne 23. 6. 2011 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 640/2010 z dne 16. 3. 2011
U-I-86/11 5. 4. 2012 Neobjavljeno
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (Uradni list RS, št. 37/08, MP, št. 10/08) (BBHSZ)
U-I-201/10 5. 4. 2012 Neobjavljeno
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 − uradno prečiščeno besedilo in 87/11) (ZZRZI), 1. odst. 65. čl., 1. al. 1. odst. 79. čl. in 80. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 in 21/08), 15. čl.
U-I-308/11 3. 5. 2012 Neobjavljeno
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popravek in 41/07 – popr.) (ZSV)
U-I-248/10 7. 6. 2012 Neobjavljeno
Pokojninski načrt Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja s spremembami z dne 18. 3. 2010 in 21. 6. 2011 Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 1032-6/2008-16 z dne 31. 3. 2010 in sklep Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 1032-6/2008 z dne 21. 6. 2011 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 284. čl.
U-I-104/12 20. 6. 2012 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) (ZSVarPre), 14. čl.
U-I-113/12 21. 6. 2012 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) (ZSVarPre), 7. odst., 8. odst., 9. odst. in 10 odst. 36. čl. ter 53. čl.
U-I-230/11 26. 6. 2012 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ), 154. čl. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), 2. al. 1. odst. 3. čl. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leto 2011 (Primorske novice št. 49/11)
U-I-103/12 4. 7. 2012 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 5. in 6. odst. 7. čl. ter 49. čl.
U-I-156/12 9. 7. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 246. čl.
U-I-170/12 12. 7. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst., 3. odst., 4. odst. in 6. odst. 143. čl.
U-I-162/12, Up-626/12 12. 7. 2012 Uradni list RS, št. 55/2012
Ustavna pritožba zoper dopis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 1 5 9871446 z dne 22. 6. 2012 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-150/12 6. 9. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-157/12 6. 9. 2012 Neobjavljeno
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) (ZSVarPre), 52. in 53. čl.
U-I-165/12 20. 9. 2012 Neobjavljeno
"Znižanje zakonite pokojnine za 30 %"
Up-851/11, U-I-154/11 21. 9. 2012 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 130/2009 z dne 23. 5. 2011 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 357/2008 z dne 11. 12. 2008 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 164/2008 z dne 11. 3. 2008 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 ­– uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 432., 433. in 434. čl.
U-I-215/12 24. 9. 2012 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.