Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2013

U-I-217/12 2. 1. 2013 Neobjavljeno
Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11), 4., 5., 9. in 15. čl. v zvezi z 31. in 34. čl.
U-I-183/11, Up-1032/11 21. 1. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 438/2011 z dne 25. 5. 2011 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1398/2010-III z dne 16. 11. 2010 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), 2. odst. 16. čl.
U-I-72/12, Up-366/12 24. 1. 2013 Neobjavljeno
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) (ZASP), 148., 149. in 150. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 203/2010 z dne 26. 1. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 653/2009 z dne 9. 3. 2010 in sklepom Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31227-1/2008-33 (109) z dne 17. 3. 2009
Up-680/12 21. 2. 2013 Uradni list RS, št. 24/2013
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 245/2011 z dne 26. 4. 2012
U-I-123/12, Up-566/12 22. 2. 2013 Neobjavljeno
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 34. čl., 52.h čl. Ustavna pritožba zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 170/2012 z dne 8. 5. 2012 in št. I Up 217/2012 z dne 9. 5. 2012
U-I-311/12, Up-1147/12 6. 3. 2013 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 516/2012 z dne 28. 11. 2012 in zoper sklepa Upravnega sodišča št. I U 1541/2011-24 z dne 25. 9. 2012 in št. I U 1541/2011-12 z dne 31. 1. 2012
U-I-297/12, Up-1103/12 6. 3. 2013 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP) Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 376/2012 z dne 27. 9. 2012 v zvezi s sodbami Upravnega sodišča št. I U 424/2012 z dne 10. 5. 2012, št. I U 880/2012 z dne 21. 8. 2012 in št. I U 756/2012 z dne 5. 7. 2012
U-I-137/12, Up-576/12 6. 3. 2013 Neobjavljeno
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 34. čl., 52.h čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 254/2012 z dne 16. 5. 2012
U-I-310/12, Up-1145/12, U-I-312/12, Up-1148/12 6. 3. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 459/2012 z dne 1. 10. 2012 ter zoper sklepe Upravnega sodišča št. I U 55/2011-33 z dne 21. 8. 2012, št. I U 55/2011-24 z dne 7. 2. 2012 in št. I U 55/2011-13 z dne 22. 8. 2011 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 417/2012 z dne 1. 10. 2012 ter zoper sklepa Upravnega sodišča št. I U 388/2011-36 z dne 26. 6. 2012 in št. I U 388/2011-8 z dne 8. 3. 2011 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST)
U-I-313/11 14. 3. 2013 Neobjavljeno
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) (ZOFVI), 5. odst. 72. čl.
U-I-46/13 4. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) (ZEKom), 243. čl.
U-I-136/11 11. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/08) (ZZdrS), 41.b čl. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/13) (ZZDej), 52.b čl. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10) (ZSPJS), 6. odst. 32. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 59/10) (ZSPJS-O), 10. čl., 19. čl.
U-I-143/12 11. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) (ZVZD), 28. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Uradni list RS, št. 109/11), 7. čl.
U-I-64/13 15. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07) (ZPDI), 19.b čl. Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08, 40/09 in 40/11), 29. čl.
U-I-76/13 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) (ZEKom), 243. čl.
U-I-277/12, Up-1020/12, Up-1090/12, U-I-293/12 24. 4. 2013 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 356/2012 z dne 1. 8. 2012 ter zoper sklepa Upravnega sodišča št. I U 425/2011-30 in št. I U 425/2011-31 z dne 16. 4. 2012 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 331/2012 z dne 3. 9. 2012 in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 522/2011 z dne 10. 5. 2012 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS), Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST)
U-I-295/12 9. 5. 2013 Uradni list RS, št. 47/2013
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ), 3. odst. 78. čl.
U-I-98/12, Up-441/12 7. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) (ZIS), 1. odst. 107.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 77/2012 z dne 16. 2. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2165/2011 z dne 10. 1. 2012
U-I-300/12, Up-1113/12 7. 6. 2013 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10) (ZIS), 9. odst. 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 126/2012 z dne 29. 8. 2012 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2001/2010 z dne 21. 12. 2011
U-I-158/13 11. 7. 2013 Neobjavljeno
Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10 in 35/13), 2., 3., 4., 5., 17., 18. in 20. čl.