Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2014

U-I-148/12 9. 1. 2014 Uradni list RS, št. 6/2014
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12 in 59/12), 8. čl.
U-I-203/12 13. 1. 2014 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99 in 134/04), 7. čl.
Up-714/13, U-I-214/13 13. 1. 2014 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 47/07), 5. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-63/2013 z dne 9. 5. 2013 v zvezi z odločbo Policijske postaje Dolenjske Toplice št. 555006743535-8 z dne 31. 1. 2013
U-I-323/12 6. 3. 2014 Neobjavljeno
Sklep o izločitvi javne poti iz kategorizacije občinskih cest v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 118/07) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06), 2. odst. 44. čl.
U-I-151/12 25. 3. 2014 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 8. čl.
P-3/13 3. 4. 2014 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-237/12 7. 4. 2014 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno pot "Vrhloga-Šoštar" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 121, k. o. Vrhloga, 5. čl.
U-I-194/12 24. 4. 2014 Uradni list RS, št. 33/2014
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 4. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo Mesto, kolikor kategorizira javno pot "Sevno na Trški gori" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas, 8. čl.
U-I-26/14 24. 4. 2014 Uradni list RS, št. 33/2014
Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 55/13)
P-1/13 30. 5. 2014 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-242/13 18. 6. 2014 Neobjavljeno
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 68/12), 3. čl.
U-I-122/14 24. 6. 2014 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo, 6/11, 3/13 – popr. in 5/13)
U-I-130/13 27. 6. 2014 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče Feniks v Posavju (Uradni list RS, št. 23/12)
U-I-188/12, U-I-91/13 10. 7. 2014 Uradni list RS, št. 90/2012, Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 58/2014Naš časopis Občine Vrhnika, št. 400/2012, Naš časopis Občine Vrhnika, št. 405/2013 in Naš časopis Občine Vrhnika, št. 418/14
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika–Center (Uradni list RS, št. 1/95, in Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07, 354/08, 362/09, 374/10, 393/12, 397/12 in 400/12), 10. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika–Center, 16., 17., 19., 26. in 27. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3­–Vrhnika–Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95 in 77/06, ter Naš časopis, št. 319/05, 330/06, 354/08, 362/09, 374/10 in 400/12), 17. čl. Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, ter Naš časopis, št. 292/03, 323/06 in 349/08), 9. čl.
U-I-305/12 10. 7. 2014 Uradni list RS, št. 58/2014
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 4. čl.
Up-630/13, U-I-180/13 10. 7. 2014 Neobjavljeno
Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/02) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 375/2012 z dne 15. 5. 2013 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1929/2011 z dne 31. 5. 2012
Up-742/13, U-I-212/13 10. 9. 2014 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 11/06, 6/08 in 8/09), 3. al. 19. in 34. čl. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/08), 1., 4. in 5. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 475/2012 z dne 20. 6. 2013 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 496/2012 z dne 27. 9. 2012
U-I-214/12 18. 9. 2014 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 58/12) (ZKZ-D) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) (PoDZ-1)
U-I-90/13 18. 9. 2014 Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 71/2014
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05, 21/12 in 90/12 – popr.), kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 14. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/2000, 54/09 in 80/09), kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, 15. in 19. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, 7., 9. in 12. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, 6. in 11. čl.
U-I-240/12 2. 10. 2014 Neobjavljeno
Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11), 45. čl. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13 in 55/13), 34. čl.