Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2015

U-I-147/13 2. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 28/09), 5. čl.
U-I-328/13 5. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12)
U-I-329/13 5. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12)
U-I-18/13 6. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), 7. čl.
U-I-202/13 7. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/10), 6. čl.
U-I-314/13 7. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12, 43/13 in 33/14), 5. čl.
U-I-284/13 7. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10) (ZDARS-1), 4. čl. Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) (ZUPUDPP), 47. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP-1), 46. čl. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto Piran (Uradni list RS, št. 76/08), Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 94., 103. in 109. čl. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 35/95) (ZUDVGA), 8. in 13. čl. Enotna metodologija za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list SRS, št. 10/87 in 30/89) Predlog za odmero odškodnine
U-I-237/14 13. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13)
Up-425/13 14. 1. 2015 Neobjavljeno
Točka II izreka Sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2012 z dne 17. 1. 2013, kolikor se nanaša na I. točko izreka sklepa Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 408/2012 z dne 17. 10. 2012, in I. točka izreka sklepa Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 408/2012 z dne 17. 10. 2012
U-I-128/13 29. 1. 2015 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 49/09), kolikor kategorizira javno pot "Murave–Polešica" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 524/8, k. o. Dolenčice, 6. čl.
U-I-169/13 19. 2. 2015 Uradni list RS, št. 16/2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 51/09)
U-I-221/13 25. 2. 2015 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 19/13, 58/13 in 24/14), 4. čl.
U-I-174/14 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02 – popr. in 75/04) Pravilnik z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02)
U-I-239/13 17. 3. 2015 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), 6. čl.
U-I-322/13 18. 3. 2015 Neobjavljeno
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12)
U-I-204/13 20. 3. 2015 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/13 – uradno prečiščeno besedilo)
U-I-29/13 7. 4. 2015 Neobjavljeno
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12), 1. in 2. al. 2. čl.
U-I-44/13 23. 4. 2015 Uradni list RS, št. 33/2015
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), 5. čl.
U-I-305/13 2. 6. 2015 Neobjavljeno
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Ribčev Laz (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/12), 6. čl., 3. in 7. odst. 7. čl., 8. čl., 5. tč. 13. čl., 15. in 16. čl.
U-I-156/13 4. 6. 2015 Uradni list RS, št. 43/2015
Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15), 4. čl.