Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2015

U-I-61/14, Up-168/14 5. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) (ZSRib), 2. odst. 70. čl. Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/07), 6. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 322/2012 z dne 11. 12. 2013
U-I-48/13 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD), 1. odst. 1.a čl., 1.b čl., 4. in 5. odst. 1.č čl. ter 7.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/10) (ZUSDDD-B), 8. čl.
U-I-22/14 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 2. čl., 2. in 3. odst. 3. čl., 2. in 3. odst. 7. čl., 9. čl., 1. in 3. odst. 10. čl. ter 12. čl.
Up-434/14 8. 1. 2015 Uradni list RS, št. 6/2015
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 96/2014 z dne 3. 4. 2014 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1426/2013 z dne 23. 12. 2013
U-I-254/14 21. 1. 2015 Neobjavljeno
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12), 3. odst. 9. čl. in 16. čl. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12), 3. odst. 7. čl. in 14. čl.
U-I-197/13 12. 2. 2015 Neobjavljeno
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/13)
U-I-191/14 12. 2. 2015 Uradni list RS, št. 72/2014 in Uradni list RS, št. 19/2015
Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1), 1. odst. 11. čl.
P-15/14 19. 2. 2015 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-9/15 27. 2. 2015 Neobjavljeno
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 in 59/11) (ZVEtL), 5. odst. 30. čl.
Up-23/15, U-I-1/15 2. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), 2. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 342/2014 z dne 25. 9. 2014 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 312/2013 z dne 27. 5. 2014
U-I-300/13 5. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13 in 50/14) (ZSPJS), 3. in 8. odst. 3.a čl., 5. odst. 3. čl.,
U-I-96/14 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (Uradi list RS, št. 37/13), 1., 2. in 6. odst. 13. čl., 6. al. 4. odst. 15. čl. in 9. odst. 38. čl.
U-I-255/14 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1), 1. odst. 62. čl. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK), 2. odst. 41. čl., 2. odst. 43. čl. ter 46. čl.
Up-797/14 12. 3. 2015 Uradni list RS, št. 22/2015 in OdllUS XXI, 11
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 295/2014 z dne 18. 9. 2014
Up-87/15, U-I-18/15 23. 3. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1594/2014 z dne 20. 11. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. P 8/2014 z dne 4. 3. 2014 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) (ZVO-1) Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08 in 94/13), 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 29. čl.
U-I-31/15, Up-135/15 30. 4. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1053/2013 z dne 4. 9. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2766/2010 z dne 6. 12. 2012 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1949/2014 z dne 21. 10. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 970/2011 z dne 6. 2. 2014 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, 34/84, in Uradni list RS, št. 26/90), (ZPPDUP) Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08, 53/09, 25/11 in 53/12) Odlok o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 2/08), 2. čl.
U-I-243/14, Up-941/14 29. 5. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 247/2014 z dne 9. 7. 2014 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 277/2014 z dne 18. 9. 2014 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15) (ZBPP), 24. čl.
U-I-35/15, Up-146/15 2. 6. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 393/2014 z dne 2. 10. 2014 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 24. čl
U-I-36/15, Up-147/15 2. 6. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 394/2014 z dne 2. 10. 2014 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 24. čl.
U-I-66/15 3. 7. 2015 Neobjavljeno
Sklep Mandatno-volilne komisije Državnega zbora z dne 2. 4. 2015